Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Αρ. Διακήρυξης: 310094/01-07-22  Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 162761

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, προμήθειας αναλώσιμων για εκτυπωτές και φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, μηχανές γραφείου, ρολόγια παρουσίας (μελανοταινιών, μελανιών, γραφιτών και τυμπάνων) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Θεσσαλίας, για το Δ’ Τρίμηνο του έτους 2022 & για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης 123.141,80€ πλέον ΦΠΑ (152.695,83€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος

Ημ/νία Διενέργειας: 25/7/2022

Προϋπολογισμός:  Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 123.141,80€  πλέον ΦΠΑ (152.695,83€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Κύρια Κατηγορία:  Προμήθειες

Ημ/νία Δημοσίευσης : 01/07/2022

Τύπος:    Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων 

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Κούμπου Παρασκευή Τηλ:2410-563198, 563183, pysy.thessalias@efka.gov.gr