Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Αρ. Φακέλου:     ΦΠΥ 5/21 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 147368/23-04-21

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, στο λογισμικό εφαρμογής προσυνταξιοδοτικού επιδόματος δικαιούχων του τ. ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους.

Ημ/νία Διενέργειας: 28/05/2021

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: 150.000 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23-04-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Μπίντζα Νίκη αρ.τηλ. 210-37 29 506 / 210 37 29 772