ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139978, ΑΔΑΜ: 21PROC009286799) που αφορά στην παροχή υπηρεσιών: Α) Ιατρού Εργασίας και Β) Τεχνικού Ασφαλείας, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. (ΦΠΥ 63/21)