Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑΛ

1Ποιους μαθητευόμενους/σπουδαστές αφορούν τα προγράμματα Μαθητείας Ι.Ε.Κ. – Σ.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους;

Τα προγράμματα Μαθητείας Ι.Ε.Κ. - Σ.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού Έτους αφορούν τους μαθητευόμενους/σπουδαστές που λαμβάνουν μέρος στα επιδοτούμενα προγράμματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ», στην «Τάξη Μαθητείας» στο Σ.Ε.Κ. και «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας». Τα προγράμματα αυτά είναι για συγκεκριμένες ώρες και δεν αφορούν σε μαθητευόμενους που ασκούν την πρακτική τους άσκηση σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. κλπ.

2Ποιο είναι το ποσό της αποζημίωσης των μαθητευομένων στο χώρο εργασίας των ΙΕΚ - ΣΕΚ και του ΕΠΑΛ;

Το ποσό αποζημίωσης των μαθητευομένων του «προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας των Ι.Ε.Κ.», του «προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -Μαθητεία σε εργασιακό χώρο των Σ.Ε.Κ.» και του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας των Ε.Π.Α.Λ.» διαμορφώνεται ημερησίως στα 17,12 ευρώ για τους μαθητευομένους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευομένους άνω των 25 ετών, καθώς ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

3Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές;

Οι εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει τις εισφορές, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου, υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε: 8,56 ευρώ ημερησίως (17,12/2=8,56) για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 9,82 ευρώ ημερησίως για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών (19,64/2=9,82).

4Πώς ορίζονται /καλύπτονται /αντιμετωπίζονται από την πλευρά του εργοδότη και του ασφαλιστικού φορέα οι αναρρωτικές άδειες, η κύηση, η λοχεία και ανάλογα ζητήματα;

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευομένους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

5Υποχρεούται ο εργοδότης να καταχωρεί στοιχεία εργασίας-απασχόλησης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευομένους υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΤΕΑΕΠ) τον πίνακα Ε3.4:Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Mαθητείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρούν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευομένου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

6Ποιες είναι οι προθεσμίες καταβολής των εισφορών;

Οι εισφορές καταβάλλονται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δηλαδή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης ή μεθεπόμενου μήνα εφόσον ο εργοδότης είναι το Δημόσιο, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

7Ποια είναι η προϋπόθεση για την απεικόνιση των στοιχείων των μαθητευόμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ);

Για την απεικόνιση των στοιχείων των μαθητευόμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του μαθητευόμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ- ΟΝΟΜΑ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ-ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ- ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ -Α.Φ.Μ. κλπ

8Τι ισχύει για τους μαθητευόμενους με την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ;

Η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του Ν3996/2011 (Α’ 88) όπως εξειδικεύτηκε με την αριθμ. ΚΥΑ2411/2131/11 (Β29/2012) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται - ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου εκάστου έτους - από τους εργοδότες.