Σύνταξη λόγω γήρατος / Ποσό

1Πώς υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από 13.5.2016 και μετά, το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος αποτελεί άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης (εγκ. 24/2017)  Η εθνική σύνταξη χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ η ανταποδοτική σύνταξη αντιστοιχεί στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και υπολογίζεται βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

2Ποιο είναι το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος;

Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος κυμαίνεται από 384,00 € έως 768,00 € και μειώνεται αν η σύνταξη χορηγείται σε μειωμένο όριο ηλικίας. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.
Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αναλόγως. 

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

3Η εθνική σύνταξη χορηγείται σε όλες τις κατηγορίες σύνταξης;

Η εθνική σύνταξη χορηγείται σε όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου).

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

4Ποιο είναι το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος;

Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384,00 € (όταν έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος).
Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται ως εξής: 

α) 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλισης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται σε 345,60 €, β) 1/40 για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος και γ) στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατ’ ανώτατο 30%) ή μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Εξαιρούνται οι κύριες συντάξεις που χορηγούνται σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος με αιτία την αναπηρία, οι οποίοι δικαιούνται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης (384,00€).(Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 24/2017 ).

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

5Θα λάβω σύνταξη λόγω γήρατος σε μικρότερο όριο ηλικίας από το πλήρες. Θα μειωθεί η εθνική σύνταξη;

Όταν χορηγείται μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος σε μικρότερο όριο ηλικίας από το πλήρες, μειώνεται το ποσό της εθνικής σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του πλήρους, με ανώτατο ποσοστό 30%, ενώ το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης χορηγείται σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού, χωρίς μείωση.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

6Χορηγείται εθνική σύνταξη σε περισσότερες από μία κύριες συντάξεις;

Σε περίπτωση σώρευσης κύριων συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Όταν χορηγούνται δύο πλήρεις κύριες συντάξεις υπάρχει δικαίωμα μόνο για μία πλήρη εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου μιας πλήρους και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

7Παίρνω δύο μειωμένες κύριες συντάξεις. Ποιο ποσό εθνικής σύνταξης δικαιούμαι;

Δικαιούσθε το ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε μία αλλά το άθροισμά τους δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 384,00 € (πλήρες ποσό εθνικής σύνταξης).

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

8Έχω συνταξιοδοτηθεί μετά τις 13.5.2016 λόγω θανάτου και πρόκειται να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Έχω δικαίωμα να λάβω εθνική σύνταξη λόγω γήρατος;

Όταν χορηγούνται δύο συντάξεις για διαφορετική αιτία, χορηγείται εθνική σύνταξη και στις δύο συντάξεις. Όταν χορηγούνται δύο συντάξεις για ίδια αιτία, χορηγείται μόνο μία εθνική σύνταξη.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

9Πρέπει να μένω μόνιμα στην Ελλάδα για να μου χορηγηθεί η εθνική σύνταξη λογω γήρατος;

Για να χορηγηθεί εθνική σύνταξη λόγω γήρατος θα πρέπει να υπάρχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικία, ημέρες ασφάλισης) και η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον για 15 έτη μεταξύ της ηλικίας των 15 ετών και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Για τη χορήγηση της πλήρους εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται μόνιμη και νόμιμη διαμονή 40 ετών, ενώ για κάθε έτος που υπολείπεται η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 1/40.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

10Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος προκειμένου να συνταξιοδοτηθώ ως νεφροπαθής, με ποσοστό αναπηρίας 67%. Θα μειωθεί η εθνική σύνταξη;

Στις συντάξεις λόγω γήρατος που χορηγούνται για συγκεκριμένες παθήσεις σε ποσοστό 67%, η εθνική σύνταξη δεν μειώνεται.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

11Πώς υπολογίζεται το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης;

Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά και ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

12Πώς υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές;

Είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών ή του εισοδήματος του ασφαλισμένου για τα οποία καταβλήθηκαν εισφορές κλάδου σύνταξης από 01/01/2002 μέχρι και την παραμονή της αίτησης συνταξιοδότησης διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης της ίδιας περιόδου.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

13Δεν έχω χρόνο ασφάλισης ή έχω λίγο χρόνο ασφάλισης από το 2002 και μετά. Πώς υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη;

Αν δεν υπάρχει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε ετών από την 1.1.2002 έως και την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε ετών ασφάλισης (εγκύκλιος e- ΕΦΚΑ 47/2017-).

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

14Θα συνταξιοδοτηθώ λόγω γήρατος ως τυφλός. Πώς θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη;

Θα υπολογιστεί με ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 35 έτη ασφάλισης, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Το δικαίωμα αυτό έχουν όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος για ορισμένο χρονικό διάστημα με ειδικές διατάξεις (Ν. 612/1977), δηλαδή: οι τυφλοί, οι παραπληγικοί-τετραπληγικοί, οι πάσχοντες από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή από νεφρική ανεπάρκεια ή από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β ή από σκλήρυνση κατά πλάκας ή από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση
συμπαγών οργάνων ή μυελού των οστών καθώς και όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμούς στα άνω και κάτω άκρα.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

15Δικαιούμαι κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος;

Στις συντάξεις λόγω γήρατος που υπολογίζονται με τη νομοθεσία που ισχύει από 13.5.2016 και μετά δεν καταβάλλεται κατώτατο ποσό σύνταξης.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

16Το κατώτατο όριο σύνταξης, που δικαιούται μητέρα που θα λάβει σύνταξη μειωμένη από το 50ό μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας της, θα καταβληθεί και αυτό μειωμένο;

Στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης μητέρων ανηλίκων, χορηγείται πλήρες κατώτατο όριο, χωρίς καμιά μείωση. Από 1/7/2015 και μετά , δεν χορηγείται κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

17Υπάρχει ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων;

Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μιας συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον e- ΕΦΚΑ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων του τ ΟΓΑ, υπάγεται στη νομοθεσία περί ανώτατου ποσού σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016. Η ίδια νομοθεσία ισχύει και για κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μιας συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που είχαν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 όπως
ισχύουν.

Ως σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου ορίζεται η μικτή μηνιαία σύνταξη/συντάξεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους προσαυξήσεις (π.χ. επίδομα τέκνων, προσωπική διαφορά των άρθρων 6 και 94 του ν. 4387/2016). (Εγκύκλιος 44/2019)

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

18Ποιο είναι το ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων;

Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά (4.608 €). Μετά την εφαρμογή των νόμιμων κρατήσεων, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 €.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

19Λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα. Συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο ποσό κύριας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων;

Τα ποσά των χορηγούμενων από τον e-ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας, δηλαδή το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν καθορισθεί.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

20Ο επανυπολογισμός των συντάξεων ποιους συνταξιούχους αφορά; Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εξαιρούνται;

Ο επανυπολογισμός αφορά όλες τις κύριες συντάξεις (πλην τ. ΟΓΑ νυν ΟΠΕΚΑ) που καταβάλλονταν στις 12.5.2016 και όσες καταβάλλονται μεταγενέστερα με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΠΕΚΑ ισχύουν ειδικές διατάξεις.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

21Ο επανυπολογισμός των συντάξεων αφορά μόνο την κύρια σύνταξη ή και την επικουρική;

Αφορά μόνο την κύρια σύνταξη. Οι επικουρικές συντάξεις έχουν ήδη αναπροσαρμοστεί.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

22Αν το ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που μου καταβαλλόταν, ποιο ποσό σύνταξης δικαιούμαι;

Μέχρι τις 31.12.2018 εξακολουθεί να καταβάλλεται το ποσό σύνταξης που είχε χορηγηθεί. Από 1.1.2019 αν το ποσό της σύνταξης που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό της είναι μικρότερο από εκείνο που καταβαλλόταν μέχρι τις 31.12.2018, περικόπτεται, με ανώτατο όριο το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης, αλλά το ποσό που ξεπερνά το 18%
της διαφοράς εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά και συμψηφίζεται με τις μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)

23Αν το ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής μου είναι μεγαλύτερο από αυτό που μου καταβαλλόταν πριν από τον επανυπολογισμό, ποιο ποσό σύνταξης δικαιούμαι;

Αν το ποσό που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό είναι μεγαλύτερο, καταβάλλεται σταδιακά το 1/5 της διαφοράς εντός πέντε ετών από την 1.1.2019 και εξής.

 

(Tελευταία Ενημέρωση 30/12/2020)