Συνοπτικά βήματα για την ολοκλήρωση της αίτησης προσδιορισμού – επανυπολογισμού οφειλών προς ρύθμιση του ν.4611/2019

Συνοπτικά τα βήματα για την ολοκλήρωση της αίτησης προσδιορισμού - επανυπολογισμού οφειλών προς ρύθμιση του ν.4611/2019 είναι τα εξής:

1. Με την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμφανίζονται αυτόματα τα προσωπικά σας στοιχεία όπως υπάρχουν στο μητρώο του ΕΦΚΑ. Επίσης, εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία θα πρέπει να ελέγξετε και, εάν απαιτείται, να διορθώσετε.

2. Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία επιλέγοντας «Δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας είναι ορθά».

Με την ολοκλήρωση του βήματος αυτού το αίτημά σας καταχωρίζεται και θεωρείται εμπρόθεσμο. Εμφανίζεται στην πλατφόρμα το σχετικό μήνυμα «Εχετε κατοχυρώσει το δικαίωμά σας για υποβολή της αίτησης»

3. Προχωράτε σε δήλωση των παρακάτω: 

  • «Εκκρεμεί αίτημα συνταξιοδότησης» (επιλέγεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα συνταξιοδότησης)
  • «Δεν έχω υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 3 του Ν.4554/2018 περί εύλογης αμφιβολίας οφειλών το οποίο βρίσκεται σε εκκρεμότητα» (επιλέγεται υποχρεωτικά)
  • «Δεν εκκρεμεί διαδικασία ένταξης οφειλών μου στο Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα)» (επιλέγεται υποχρεωτικά)

4. Εμφανίζονται στην οθόνη τα στοιχείων μητρώου σας ανά Φορέα. Εάν συμφωνείτε με τα στοιχεία, που εμφανίζονται επιλέγετε το κουμπί «Συνέχεια». Εάν δεν συμφωνείτε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία για διόρθωση.

5. Εμφανίζονται στην οθόνη τα ποσά οφειλών ανά Φορέα ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ και ΜΕ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

6. Δηλώνετε ότι επιθυμείτε την προώθηση των οφειλών για ένταξη στη ρύθμιση του ν.4611/2019, επιλέγοντας και την αντίστοιχη επιλογή για επανυπολογισμό ή μη των οφειλών, ως εξής:

Επιθυμώ την προώθηση των οφειλών μου, ρυθμισμένων ή μη, για ένταξη σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 και ειδικότερα για όσες επιδέχονται επανυπολογισμό ως εξης:

  • χωρίς επανυπολογισμό
  • με επανυπολογισμό των οφειλών μου από 1-1-2002 έως 31-12-2016

(επιλέγετε μία από τις δύο επιλογές)

7. Τέλος, επιλέγετε το κουμπί «Υποβολή αίτησης» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εμφανίζεται στην πλατφόρμα το σχετικό μήνυμα «Το αίτημά σας υποβλήθηκε επιτυχώς.»