Ρύθμιση οφειλών Ν. 4611/2019 ( Συνταξιούχοι)

Ερωτήσεις-Απαντήσεις που αφορούν Συνταξιούχους για την Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν. 4611/2019.

1Είμαι ασφαλισμένος και επιθυμώ να υπαχθώ στη ρύθμιση του ν. 4611/2019. Μπορώ εν συνεχεία να υποβάλω συνταξιοδοτικό αίτημα ή πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η καταβολή των δόσεων της ρύθμισης;  

Ο ασφαλισμένος που θα υπαχθεί στη ρύθμιση έως 07/10/2019, μπορεί οποτεδήποτε να υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα. Σε περίπτωση που το υπολειπόμενο ποσό οφειλής δεν ξεπερνά το κατά περίπτωση ανώτατο όριο παρακράτησης, αυτό παρακρατείται από τη σύνταξη σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)

2Έχω ρυθμίσει τις οφειλές μου βάσει του ν. 4611/2019. Έχω καταβάλλει δόσεις και εν συνεχεία υπέβαλα αίτημα συνταξιοδότησης. Όμως, το υπολειπόμενο ποσό οφειλής ξεπερνάει το κατά περίπτωση ανώτατο όριο παρακράτησης. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;    

Σε περίπτωση που το ποσό οφειλής μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση υπερβαίνει το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί, θα σας κοινοποιηθεί οφειλή με το υπερβάλλον ποσό, το οποίο αφού εξοφληθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας των δύο μηνών, θα σας χορηγηθεί σύνταξη με παρακράτηση της υπόλοιπης οφειλής στις υπολειπόμενες δόσεις έως τις 120 δόσεις και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50€.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)

3Έχω ρυθμίσει τις οφειλές μου βάσει του ν. 4611/2019. Υπέβαλα άμεσα αίτημα συνταξιοδότησης χωρίς να έχω καταβάλλει καμία δόση. Όμως, το υπολειπόμενο ποσό οφειλής ξεπερνάει το κατά περίπτωση ανώτατο όριο παρακράτησης. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;  

Σε περίπτωση που το ποσό οφειλής μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση υπερβαίνει το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί, θα σας κοινοποιηθεί οφειλή με το υπερβάλλον ποσό, το οποίο αφού εξοφληθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας των δύο μηνών, θα σας χορηγηθεί σύνταξη με παρακράτηση της υπόλοιπης οφειλής σε έως 120 δόσεις και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50€.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)

4Έχω υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα, μετά τη ρύθμιση της οφειλής μου. Υποχρεούμαι να καταβάλω δόσεις έως την έκδοση της σύνταξής μου; 

Όχι, η υποχρέωση καταβολής δόσεων της ρύθμισης αναστέλλεται από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Οι δόσεις αυτές παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)

5Έχω ρυθμίσει τις οφειλές μου με τις διατάξεις του ν. 4611/2019 και έχω υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα, πλην, όμως, ενημερώθηκα ότι αυτό θα απορριφθεί. Έχω χάσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης;

Όχι, η ρύθμιση δεν έχει χαθεί, αλλά υποχρεούστε εντός τριών μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, να αποπληρώσετε το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)

6Έχω υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 και το υπόλοιπο της οφειλής μου είναι μικρότερο από το ποσό που δύναται να παρακρατηθεί. Μπορώ να λάβω προσωρινή σύνταξη; Από αυτή θα παρακρατούνται δόσεις οφειλής;    

Εφόσον η οφειλή σας είναι μικρότερη από το κατά περίπτωση ανώτατο όριο παρακράτησης, θα σας χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Κατά την περίοδο χορήγησης της προσωρινής σύνταξης, παρακρατούνται ποσά που αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό δόσης, των 50€ ή των 30€ προκειμένου για υποψήφιο συνταξιούχο τ. ΟΓΑ. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης, παρακρατείται αθροιστικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης που καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)

7Έχω υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα πριν την ισχύ του ν. 4611/2019. Μπορώ να υπαχθώ στη ρύθμιση και να λάβω σύνταξη αναδρομικά από την ημερομηνία του αιτήματος συνταξιοδότησης;    

Ναι, εφόσον δε σας έχει κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής ή εάν σας έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η εκ του νόμου δίμηνη προθεσμία για την καταβολή του ποσού που υπερβαίνει το ανώτατο όριο παρακράτησης, μπορείτε να υπαχθείτε στη ρύθμιση, προκειμένου είτε να έχετε μόνο έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, είτε για επανυπολογισμό της οφειλής σας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2002 έως 31/12/2016 και έκπτωση των προσαυξήσεων, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί μετά τον επανυπολογισμό.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)

8Είχα υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα και μου είχε κοινοποιηθεί οφειλή την οποία δεν είχα πληρώσει εντός της δίμηνης προθεσμίας. Μπορώ να υπαχθώ στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 και να λάβω σύνταξη; 

Εφόσον σας είχε κοινοποιηθεί οφειλή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, θα πρέπει να ανακαλέσετε το συνταξιοδοτικό σας αίτημα, να υπαχθείτε στη ρύθμιση και να υποβάλλετε νέο, με οικονομικά αποτελέσματα από την 1η του επόμενου μήνα της υποβολής του νέου αιτήματος.

(Τελευταία Ενημέρωση: 22/12/2021)