Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

Image
Banner Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5109494

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: 10.470.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 14 MHNEΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: Ψηφιοποίηση  Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ (Α' ΦΑΣΗ)

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου πρώην Φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του τέως ΕΦΚΑ και του τέως ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα, που έχουν σήμερα ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ, όπως π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.λπ. με κύριο στόχο την επιτάχυνση απονομής σύνταξης σε ασφαλισμένους οι οποίοι πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου και ενιαίου αποθετηρίου ασφαλιστικού ιστορικού, με εκκαθαρισμένα και αξιόπιστα ψηφιακά δεδομένα τα οποία θα διαθέτουν εγκυρότητα και νομική ισχύ. Όπως προαναφέρθηκε, το αποθετήριο ασφαλιστικού ιστορικού θα συμβάλλει στην ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων. Επίσης, τα αποτελέσματα και τα δεδομένα της ψηφιοποίησης θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να τροφοδοτήσουν υφιστάμενα ή υπό σχεδιασμό πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ (π.χ. σύστημα συντάξεων, σύστημα διαχείρισης ασφαλιστικής ιστορίας, ΑΤΛΑΣ κλπ.). Ωφελούμενοι από τη δράση θα είναι:
-Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, αφού η επιτάχυνση της διαδικασίας της απονομής θα οδηγήσει σε εξάλειψη της ταλαιπωρίας που ενδεχόμενα υφίστανται σήμερα, ανεξαρτήτως του φορέα προέλευσής τους και ειδικότερα αν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση.
-Οι εργαζόμενοι του Φορέα, το έργο των οποίων θα διευκολυνθεί και θα αναβαθμιστεί.
-Η Διοίκηση του Φορέα και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που θα διαθέτουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία για τη χάραξη ασφαλιστικής πολιτικής.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.