ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ
3ο χλμ Ε.Ο.  Ηρακλείου-Μοιρών ΤΑ, τ.κ. 71 500 ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 

e-Mail: pysy.kritis@efka.gov.gr