ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 34 τ.κ.  454 44, Ιωαννινα

Ε-mail: pysy.hpeirou@efka.gov.gr