ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΡΜΟΥ & ΛΙΟΥΦΗ ΣΤΟΑ τ.κ. 50132, Κοζάνη

Τηλ. Επικοινωνίας: 2461055846
E-mail: pysy.dmaked@efka.gov.gr