ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48, τ.κ. 10436 ΑΘΗΝΑ

e-Mail:pysy.attikis@efka.gov.gr