ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Υψηλάντου 2 τ.κ. 69132, Κομοτηνή

Τηλ. Επικοινωνίας: 2531059200
E-mail: pysy.amaked@efka.gov