Παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα

1Είμαι μισθωτός και παράλληλα ελεύθερος επαγγελματίας. Δικαιούμαι εξαίρεση μετά την 1/1/2017 από την καταβολή μιάς εκ των δύο εισφορών;

Όχι, έχετε υποχρέωση καταβολής εισφορών και για τις δύο δραστηριότητες μετά την 1/1/17.

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)

2Ασφαλισμένος, παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. Πώς ασφαλίζεται από 01/01/2017;

Από 01/01/2017 έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

α) Ως μισθωτός μέσω ΑΠΔ

β) ως ελεύθερος επαγγελματίας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ). Για την ολοκλήρωση του ανώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών (5.860,80€ και από 1.2.2019 6.500,00€), προηγούνται οι αποδοχές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ως μισθωτού.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

3Ασφαλισμένος, παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί αγροτική δραστηριότητα. Πώς ασφαλίζεται από 01/01/2017;

Από 01/01/2017 έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς ως εξής:

α) Ως μισθωτός μέσω ΑΠΔ και

 β) βάσει του άρθρου 40 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ). Για την ολοκλήρωση του ανώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών (5.860,80€ και από 1.2.2019 6.500,00€),  προηγούνται οι αποδοχές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ως μισθωτός.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2020)

4Ασφαλισμένος, ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και συγχρόνως αγροτική δραστηριότητα. Πώς ασφαλίζεται από 01/01/2017;

Βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ο εν λόγω ασφαλισμένος εξαιρούνταν από την ασφάλιση του τ. ΟΓΑ και υπαγόταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Από 1/1/2017, ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς:

α) ως ελεύθερος επαγγελματίας άρθρου 39 και

β) βάσει του άρθρου 40 του ν.4387/2016 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΓΑ).

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2020)