Μισθωτοί

1Ποιες είναι οι νέες κατηγορίες ασφαλισμένων που ασφαλίζονται μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και με ποιόν τρόπο γίνεται η απεικόνιση της ασφάλισής τους στην ΑΠΔ;

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 • Ο Διευθυντής, γενικός Διευθυντής, εντεταλμένοι διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017
 • Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017
 • Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017
 • Μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες υπαγόμενοι στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2017
 • Υπαγόμενοι στο τ. ΕΤΑΑ -Τομέας ΤΣΜΕΔΕ που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2017
 • Υπαγόμενοι στο τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΣΑΥ που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2017
 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2017
 • Μισθωτοί οι οποίοι υπάγονται σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα στην ασφάλιση του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2017
 • Ασφαλισμένοι που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ) για απασχόλησή τους σε έναν ή δυο εργοδότες και υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ , τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2017

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 • Τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου
 • Τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, ΝΠΔΔ, και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας
 • Οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ
 • Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος

2Ποια είναι η βάση υπολογισμού εισφορών των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα ;

Βάση υπολογισμού είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. 

3Υπάρχει ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν);

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, το οποίο ποσό από 1/2/2019 ανέρχεται στα 6.500,00 €.
Το ως άνω ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά του ασφαλισμένου.

4Υπάρχει κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών;

Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών με πλήρη απασχόληση καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, το οποίο ποσό από 1/2/2019 ορίζεται στα 650,00 €, χωρίς ηλικιακή διάκριση. 
Επισημαίνεται, ότι για τους εργατοτεχνίτες, το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται από 1/2/2019 στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04€). 

5Μισθωτός και παράλληλα μέλος ΔΣ (σε έναν εργοδότη) που αμείβεται από 1/2/2019 με 7.000 € μηνιαίως ως μισθωτός και 7.000 € μηνιαίως ως μέλος ΔΣ ΑΕ, πως θα καταβληθούν εισφορές;

Αν στην ίδια επιχείρηση είναι και μισθωτός και μέλος ΔΣ και για κάθε μια ιδιότητά του λαμβάνει 7.000 €, τότε θα καταβληθούν εισφορές μέχρι του ανωτάτου μηνιαίου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, δηλ. 6.500,00 €. (Βλέπε Εγκ. 4/2017, σελ. 17, παράδειγμα 3). 

6Μισθωτός με εξαρτημένη εργασία σε εταιρεία που λαμβάνει από 1/2/2019 αμοιβή άνω του μεγίστου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (άνω των 6.500,00 €) και είναι και σε άλλη εταιρεία Α.Ε. μέλος ΔΣ με αμοιβή άνω των 6.500,00 €,θα γίνει ΑΠΔ και από τον δεύτερο εργοδ.;

Ναι, θα γίνει ΑΠΔ και από τον δεύτερο εργοδότη για την αμοιβή του ως μέλος ΔΣ ΑΕ (Βλέπε Εγκ.  4/2017 σελ 18).

7Ποια υπηρεσία του ΕΦΚΑ οριστικοποιεί τα ένσημα ενός μισθωτού ασφαλισμένου;

Το τμήμα εσόδων του Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ που ελέγχει τον εργοδότη που εργάζεται ο ασφαλισμένος, κατόπιν ελέγχου δηλωθέντων – καταβληθέντων  ή αυτόματα μέσω κεντρικής ροής ελέγχων δηλωθέντων – καταβληθέντων σε μηνιαία βάση.

8Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου να υποβάλλω καταγγελία λόγω μη ασφάλισής μου; Υπάρχει προθεσμία; Μπορώ να υποβάλλω ανώνυμη καταγγελία;

Η καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως στο Υποκ/μα της περιοχής που απασχοληθήκατε και εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από την αποχώρηση ή την απόλυσή σας. Ανώνυμη καταγγελία ερευνάται από το αρμόδιο Υποκ/μα, εφόσον αυτή δεν είναι αόριστη και προσδιορίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία του εργοδότη, στον οποίο δηλώνεται ότι παρασχέθηκε η απασχόληση.

9Εάν γίνει δεκτή η καταγγελία μου σε πόσο διάστημα θα ενημερωθεί η ασφαλιστική μου ιστορία;

Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η καταγγελία σας, η πράξη με την οποία τακτοποιηθήκατε ασφαλιστικά επιδίδεται στον εργοδότη. Όταν περάσουν 30 ημέρες από την νόμιμη επίδοσή της, η εν λόγω πράξη οριστικοποιείται και ενημερώνεται αυτόματα η ασφαλιστική σας ιστορία. Εάν ασκηθεί ένσταση , η ασφαλιστική σας ιστορία θα ενημερωθεί μετά την τελεσιδικία της υποθέσεως (άρθρο 20 του Ν.2972/01).

10Μπορώ να υποβάλλω στον ΕΦΚΑ καταγγελία για μη καταβολή δεδουλευμένων;

Όχι. Η εν λόγω καταγγελία υποβάλλεται στην κατά τόπους αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.