Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων

1Πού μπορώ να εκτυπώσω τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων;

Τα ενημερωτικά σημειώματα Κύριων συντάξεων του e-ΕΦΚΑ είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ για  όλους τους φορείς που εντάχθηκαν σε αυτόν (διαθέσιμα εδώ)


(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

2Ποια προσωπικά στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να εκτυπώσω τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων;

Για την εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.


(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

3Λαμβάνω σύνταξη λόγω θανάτου. Με ποιους κωδικούς taxisnet, πρέπει να συνδεθώ;

Για τις συντάξεις θανάτου απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του κάθε δικαιοδόχου μέλους της σύνταξης, ξεχωριστά, και όχι του/της θανόντα/ούσης.
 

(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

4Είμαι συνταξιούχος με διατάξεις πριν τον Ν.4387/16 (έως 12/5/2016) και θέλω να εκτυπώσω ενημερωτικά σημειώματα για χρονική περίοδο πριν τον 1/2019.

Για την αναζήτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων πριν τον μήνα 1/2019 ισχύει το προϋφιστάμενο καθεστώς. 


(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

5Είμαι νέος συνταξιούχος με διατάξεις του Ν.4387/16 και θέλω να εκτυπώσω ενημερωτικά σημειώματα πριν τον 1/2019.

Τα ενημερωτικά σημειώματα των νέων συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ για μήνες πριν τον 1/2019 θα είναι διαθέσιμα στο προσεχές διάστημα από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ 
 

(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

6Που μπορώ να εκτυπώσω ενημερωτικά σημειώματα για χρονική περίοδο μετά τον 1/2019.

Τα ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων μετά τον 1/2019, με διατάξεις πριν ή μετά τον Ν.4387/2016, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του e ΕΦΚΑ


(Τελευταία Ενημέρωση 20/02/2023)

7Κατά την εκτύπωση του ενημερωτικού σημειώματος εμφανίζεται μήνυμα που αναφέρει πρόβλημα ταυτοποίησης

Στην περίπτωση αυτή το εν λόγω μήνυμα, σας ενημερώνει ότι δεν είναι διαθέσιμη η εκτύπωση του ενημερωτικού σας σημειώματος λόγω προβλήματος ταυτοποίησης των στοιχείων σας στα μηχανογραφικά αρχεία. Γι’ αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Τμήμα Συντάξεων ή Μητρώου και Ασφαλιστικού βίου των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ  προκειμένου να γίνει έλεγχος και ταυτοποίηση όλων των προσωπικών σας δεδομένων και ιδιαιτέρως των ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.


(Τελευταία Ενημέρωση 20/02/2023) 

8Τι ενέργειες πρέπει να κάνω όταν στην εκτύπωση του ενημερωτικού σημειώματος τα προσωπικά μου στοιχεία δεν είναι ορθά (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κλπ);

Στην περίπτωση που στην εκτύπωση του ενημερωτικού σημειώματος τα προσωπικά σας στοιχεία δεν είναι ορθά, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Τμήμα Συντάξεων ή Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ,  για τη διόρθωση αυτών.

 

(Τελευταία Ενημέρωση 20/02/2023)

9Λαμβάνω Προσωρινή σύνταξη ή Παραπληγικό επίδομα. Μπορώ να εκτυπώσω το ενημερωτικό μου σημείωμα;

Για όλες τις προσωρινές συντάξεις και τα παραπληγικά επιδόματα που έχουν εκδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ, τα ενημερωτικά σημειώματα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (διαθέσιμα εδώ)

(Τελευταία Ενημέρωση 22/03/2023)

10Είμαι συνταξιούχος με βάση διατάξεις πριν τον Ν.4387/16 (ημερομηνία έναρξης πριν τις 13/5/2016). Τι απεικονίζεται στο ενημερωτικό μου σημείωμα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και εφεξής;

Από 1/1/2019, το ποσό της σύνταξης αναπροσαρμόστηκε (επανυπολογίστηκε) βάσει των διατάξεων των άρθρων 14 και 33 του Ν. 4387/2016. Στο ενημερωτικό  σημείωμα με διατάξεις πριν τον Ν.4387/16 απεικονίζονται

α) το «ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ» που αφορά στο ποσό σύνταξης πριν τον επανυπολογισμό,
β)το «ΝΕΟ ΠΟΣΟ» που αφορά στο επανυπολογισμένο ποσό και
γ) τα αναλυτικά ποσά πληρωμής στην παράγραφο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».

Στην περίπτωση που υπάρχουν αναδρομικά ποσά σύνταξης εμφανίζονται αναλυτικά στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ». Στον πίνακα «ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» αναφέρονται όλες οι συντάξεις που λαμβάνει κάθε συνταξιούχος (κύριες και επικουρικές).Τέλος, εμφανίζεται και σχετικός πίνακας με τα Ασφαλιστικά Δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στον Επανυπολογισμό της Σύνταξης.


(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

11Είμαι συνταξιούχος με βάση διατάξεις μετά τον Ν.4387/16 (ημερομηνία έναρξης μετά τις 13/5/2016). Τι απεικονίζεται στο ενημερωτικό μου σημείωμα;

Από την έναρξη ισχύος του Νόμου, ήτοι από 13/5/2016 για τις κύριες συντάξεις του e-ΕΦΚΑ που έχουν εκδοθεί (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου), απεικονίζονται στο ενημερωτικό σημείωμα τα ποσά όπως υπολογίστηκαν κατά την απονομή της σύνταξης, δηλαδή Εθνική Ανταποδοτική και Προσωπική Διαφορά (στις σωρευμένες συντάξεις υπάρχει διαφορετική απεικόνιση στο ενημερωτικό σημείωμα). Στην παρούσα φάση είναι διαθέσιμα τα ενημερωτικά μόνο από τον 1/2019.


(Τελευταία Ενημέρωση 22/03/2023)

12Τι απεικονίζεται στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ»

Στον  πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ». εμφανίζονται αναλυτικά τα αναδρομικά ποσά σύνταξης εφόσον υπάρχουν. 


(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

13Τι απεικονίζει ο πίνακας «ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» ;

Στον πίνακα «ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» απεικονίζεται το σύνολο όλων των συντάξεων που λαμβάνει κάθε συνταξιούχος (κύριες και επικουρικές). Στην περίπτωση που υπάρχει σώρευση συντάξεων (περισσότερες από μία κύριες συντάξεις της ίδιας κατηγορίας), τότε εμφανίζεται και η σχετική σήμανση στην στήλη «Σώρευση».

 

(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

14Τι απεικονίζεται στον πίνακα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»;

Ο πίνακας αφορά σε παλαιές συντάξεις που έχουν εκδοθεί με διατάξεις πριν τον Ν.4387/16 και περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ασφαλιστικών δεδομένων με τις οποίες χορηγήθηκε η σύνταξη οπότε και λήφθηκαν υπόψη στον επανυπολογισμό των συντάξεων αυτών.
 

(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

15Τι είναι ο επανυπολογισμός της σύνταξης;

Επανυπολογισμός είναι ο εξαρχής υπολογισμός της σύνταξης  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4387/2016. Η σύγκριση των δύο ποσών, πριν και μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης και προκειμένου να προστατευθεί και να διασφαλιστεί η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη, δημιουργεί την πιθανή προσωπική διαφορά.


(Τελευταία Ενημέρωση 11/03/2024)

16Τι είναι προσωπική διαφορά;

Στο πλαίσιο της προστασίας των καταβαλλόμενων συντάξεων  και αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των υπολογιζόμενων ποσών με τις προγενέστερες ή νέες διατάξεις, δημιουργείται η αρνητική ή θετική προσωπική διαφορά.

(Τελευταία Ενημέρωση 11/03/2024)

17Έχω θετική προσωπική διαφορά, τι σημαίνει;

Σημαίνει ότι το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με τις προϊσχύουσες διατάξεις  είναι μεγαλύτερο από το δικαιούμενο ποσό με τον Ν.4387/2016. Στο πλαίσιο της προστασίας του καταβαλλόμενου ποσού συνεχίζει να καταβάλλεται η διαφορά τους, ως θετική προσωπική διαφορά, η οποία θα συμψηφιστεί με τις εκάστοτε μελλοντικές, θετικές αναπροσαρμογές.

(Τελευταία Ενημέρωση 11/03/2024)

18Έχω αρνητική προσωπική διαφορά, τι σημαίνει;

Σημαίνει ότι το νέο ποσό είναι μεγαλύτερο από το παλαιό και η διαφορά αυτή ενσωματώνεται στην σύνταξή του σταδιακά, κατά 1/5 ετησίως».

 

(Τελευταία Ενημέρωση 11/03/2024)

19Τι σημαίνει σώρευση συντάξεων;

Σε περίπτωση που λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις της ίδιας κατηγορίας,  διενεργείται σώρευση των συντάξεων και χορηγείται το συμφερότερο ποσό που προκύπτει από τους κάτωθι υπολογισμούς:

  • Μία Εθνική και  Ανταποδοτική σύνταξη στον έναν  πρώην Φορέα και προσαύξηση σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από τον άλλον πρώην Φορέα ή το Δημόσιο. 
  • Το αντίστροφο  ή 
  • Μία Εθνική σύνταξη και δύο Ανταποδοτικές συντάξεις. 

Το συμφερότερο από τα ανωτέρω ποσά επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη που έχει σωρευθεί με βάση τα παλαιά καταβαλλόμενα ποσά.


(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

20Έχω συντάξεις που σωρεύονται. Εκτυπώνεται ενημερωτικό σημείωμα;    

Τα ενημερωτικά σημειώματα με σώρευση συντάξεων βάσει διατάξεων του Ν. 4387/2016 είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ


(Τελευταία Ενημέρωση 20/02/2023)

21Είμαι συνταξιούχος με σώρευση συντάξεων. Τι απεικονίζει το ενημερωτικό μου;

Σε περίπτωση που λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις της ίδιας κατηγορίας, διενεργείται σώρευση των συντάξεων. Στο ενημερωτικό σημείωμα εμφανίζονται

α) το «ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ» που αφορά στο ποσό σύνταξης πριν τον επανυπολογισμό,
β)το «ΝΕΟ ΠΟΣΟ» που αφορά στο επανυπολογισμένο ποσό χωρίς σώρευση και
γ) στα αναλυτικά ποσά πληρωμής που εμφανίζονται στην «ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» τα οποία είναι αποτέλεσμα της συμφερότερης σωρευμένης σύνταξης όπως έχει επιμεριστεί με βάση τα παλαιά ποσά. 


(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)

22Τι απεικονίζει ο πίνακας «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΩΡΕΥΣΗΣ»;

Στον πίνακα αυτό απεικονίζεται το συμφερότερο ποσό σύνταξης όπως αυτό προέκυψε από τους υπολογισμούς της σώρευσης (Ερώτηση 17)  
 

(Τελευταία Ενημέρωση 13/11/2020)