Επίδομα Μητρότητας Μισθωτών

1Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), για τις άμεσα ασφαλισμένες μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, έμμισθες δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα);

Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις άμεσα ασφαλισμένες μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, έμμισθες δικηγόρους ιδιωτικού τομέα), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να έχουν πραγματοποιήσει 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη, τα προηγούμενα της πραγματικής ημέρας τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

2Ποια είναι η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των  επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις μισθωτές ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ;

Οι ασφαλισμένες μισθωτές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-aitese-choregeses-epidomatos-metrotetas


Για το επίδομα κυοφορίας η διαδικασία γίνεται ως εξής:

Α. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης με την έναρξη της κυοφορίας (των 56 ημερών) εφόσον έχει χορηγηθεί στην ασφαλισμένη ηλεκτρονική Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από θεράποντα ιατρό, είτε των Δημοσίων Δομών Φροντίδας Υγείας, είτε των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ιδιωτικών κλινικών, είτε ιδιώτη, ο οποίος είναι πιστοποιημένος στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης). Η βεβαίωση αντλείται αυτόματα από το σύστημα.

Β. Απαιτείται επίσης  βεβαίωση του εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης πριν τον τοκετό (για 56 ημέρες), η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον εργοδότη μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης της ασφαλισμένης για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας.  

Για το επίδομα λοχείας απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αντλείται μέσω διασύνδεσης ή επισυνάπτεται ως αρχείο pdf)

Β. Βεβαίωση εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφαλισμένης για μετά τον τοκετό (63 ημέρες), η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για το επίδομα λοχείας.

Γ. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους-μέλους της ΕΕ καταχωρίζει τον αριθμό της άδειας παραμονής της ή επισυνάπτει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ ή δελτίο μόνιμης διαμονής.  

Δ. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να καταχωρίζει τον αριθμό της  άδειας διαμονής της, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.  

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

3Ποιες περιπτώσεις μισθωτών ασφαλισμένων γυναικών εξυπηρετούνται με ραντεβού στις Τοπικές Διευθύνσεις, μέσω της υπηρεσίας «Μένουμε Ασφαλείς», για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας);

Α. Οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες υιοθετούν τέκνο, οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες γεννούν τέκνο ως φέρουσες μητέρες, καθώς και οι δικαιούχες του ειδικού επιδόματος μητρότητας. 

Β. Όσες φέρουν χειρόγραφες βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού που έχουν εκδοθεί από τον γυναικολόγο ιατρό μέχρι και τις 30/11/2021.

Γ. Όσες έχουν γεννήσει έως και τις 05/12/2021 .

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

4Πότε χορηγείται το ειδικό επίδομα μητρότητας;

Το ειδικό επίδομα μητρότητας χορηγείται στις μισθωτές ασφαλισμένες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ, στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, αφού προσκομισθούν διαζευκτικά: 

Α. Βεβαίωση γιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής στην εργασία, η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει από την εργασία. 

Β. Βεβαίωση του παιδίατρου από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη γαλουχεί. 

Γ. Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύνου και υπεύθυνη δήλωση ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

5Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης;

Το αίτημα για χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία τοκετού.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

6Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η ασφαλισμένη ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης; 

Μπορεί να υποβάλει αίτηση θεραπείας-ένσταση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον της αρμόδιας Διοικητικής Επιτροπής του e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

7Για πόσο χρονικό διάστημα επιδοτείται η μητρότητα;

Α. Οι άμεσα ασφαλισμένες μισθωτές  του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα), δικαιούνται τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για 119 ημέρες (17 εβδομάδες). Από αυτές τις ημέρες οι 56 ημέρες (8 εβδομάδες) πριν τον τοκετό αντιστοιχούν στο επίδομα κυοφορίας και οι υπόλοιπες 63 ημέρες (9 εβδομάδες) αντιστοιχούν στο επίδομα λοχείας. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε αρχικά προβλεφθεί, το υπόλοιπο του επιδόματος κυοφορίας καταβάλλεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται καταβολή επιδόματος μητρότητας για 119 ημέρες συνολικά. 

 

Β. Ειδικώς, οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες υιοθετούν τέκνο, δικαιούνται το επίδομα λοχείας των 63 ημερών (9 εβδομάδων). 

 

Γ. Οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες γεννούν τέκνο, ως φέρουσες μητέρες κατά τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, δικαιούνται τα επίδομα κυοφορίας και λοχείας για το σύνολο των 119 ημερών (17 εβδομάδων).

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

 

8Δικαιούνται επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) οι Δημόσιοι Υπάλληλοι από τον e-ΕΦΚΑ;

Όχι, οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου δεν δικαιούνται επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας).

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

9Δικαιούνται επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΔΕΗ από τον e-ΕΦΚΑ; 

Όχι, οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του ΤΑΠ-ΔΕΗ δεν δικαιούνται επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας).

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

10Δικαιούνται επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) οι ασφαλισμένες του ΤΑΠ-ΟΤΕ από τον e-ΕΦΚΑ; 

Όχι, οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ δεν δικαιούνται επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας).

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

11Μπορεί να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπρόσωπος της ασφαλισμένης, για τη χορήγηση επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας); 

Ναι, κατόπιν εξουσιοδότησής της, εφόσον ανήκει στις κατηγορίες που δεν υποστηρίζονται ηλεκτρονικά.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

12Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις μισθωτές ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, έμμισθες δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα);

Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό της δικαιούχου, σύμφωνα με τις ημερομηνίες του επισυναπτόμενου πίνακα. 

Πίνακας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2023

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/01/2023)

13Σε περίπτωση υιοθεσίας με δικαστική απόφαση πότε αρχίζει το μεταγενέθλιο τμήμα μητρότητας (επίδομα λοχείας) για μισθωτή ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ;

Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης λοχείας (63 ημέρες) στις περιπτώσεις υιοθεσίας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ελληνικού δικαστηρίου είναι η επομένη ημέρα μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 30 ημερών από την επίδοση της δικαστικής απόφασης στον Εισαγγελέα για την άσκηση της έφεσης και εφόσον δεν έχει ασκηθεί έφεση, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισης της εργαζόμενης, ο εργοδότης βεβαιώσει αποχή από την εργασία της και το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 8ο έτος της ηλικίας του.

Στις περιπτώσεις υιοθεσίας με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου απαιτείται απόφαση ελληνικού δικαστηρίου προκειμένου η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου να αναπτύξει στο έδαφος της ελληνικής δημοκρατίας την ενέργειά της (άρθρα 323, 780 και 905 ΚΠολΔ).

(Τελευταία Ενημέρωση: 17/07/2023)

14Σε περίπτωση υιοθεσίας με τοποθέτηση ανηλίκου τέκνου σε θετή οικογένεια με σκοπό την υιοθεσία πότε αρχίζει το μεταγενέθλιο τμήμα μητρότητας (επίδομα λοχείας) για μισθωτή ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ;

Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης λοχείας (63 ημέρες) στις περιπτώσεις υιοθεσίας με τοποθέτηση ανήλικου τέκνου σε θετή οικογένεια με σκοπό την υιοθεσία είναι η ημερομηνία που προκύπτει από την σχετική βεβαίωση της Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισης της εργαζόμενης, ο εργοδότης βεβαιώσει αποχή από την εργασία της και το τέκνο δεν έχει υπερβεί το 8ο έτος της ηλικίας του.

(Τελευταία Ενημέρωση: 17/07/2023)