Επίδομα Ατυχήματος - Γενικές Ερωτήσεις - ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1Τι είναι το επίδομα ατυχήματος;

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί επίδομα εργατικού ατυχήματος από βίαιο γεγονός που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή με συνέπεια την ανικανότητα προς εργασία ή το θάνατο του παθόντα.

Εκτός εργασίας ατύχημα είναι οποιοδήποτε άλλο ατύχημα που μπορεί να συμβεί στον μισθωτό και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εργασία του. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

2Ποιοι δικαιούνται επίδομα ατυχήματος;

Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι των παρακάτω ενταχθέντων φορέων στον e - ΕΦΚΑ :

  • τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  • τ. ΤΑΞΥ

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

3Πόσος χρόνος ασφάλισης απαιτείται για να δικαιωθώ επίδομα ατυχήματος;

Για την χορήγηση  εργατικού ατυχήματος δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις ασφάλισης,  αρκεί η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος.

Για χορήγηση ατυχήματος εκτός εργασίας,  είναι αρκετή η συμπλήρωση 

  • 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας (για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 
  • 50 τουλάχιστον ημέρες εργασίας (για το τ. ΤΑΞΥ), 

είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 15μήνου.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

4Πόσες ημέρες επιδότησης δικαιούμαι ετησίως;

  • Για το τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η επιδότηση μπορεί να συνεχισθεί μέχρι το ανώτατο όριο επιδότησης  (ήτοι : 182 ημέρες ή 360 ή 720 που είναι το ανώτατο όριο επιδότησης).
  • Για το τ. ΤΑΞΥ, η επιδότηση μπορεί να συνεχισθεί μέχρι το ανώτατο όριο επιδότησης ήτοι 360 ημέρες.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

5Ποια η διαδικασία για τη χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Οι ασφαλισμένοι μετά τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα και εφόσον είναι κάτοχοι κωδικών Taxis-Net μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες του Εγχειριδίου Χρήσης που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ. https://www.efka.gov.gr/el/epidoma


Οδηγίες Χρήσης για τον ασφαλισμένο https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-11/epid-asth-manual-asf-18112022_0.pdf

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

6Πόση προθεσμία έχω για καταθέσω  αίτηση   στην ηλεκτρονική εφαρμογή  για χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Η  αίτηση  είναι εμπρόθεσμη  εάν υποβληθεί εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης στο σύστημα ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

7Ποιοι γιατροί διαπιστώνουν ανικανότητα για εργασία ; 

Οι γιατροί οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

8Ο ιδιώτης γιατρός μου  χορήγησε αναρρωτική άδεια με χειρόγραφη γνωμάτευση. Υπάρχει πρόβλημα για τη χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις– γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής  Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).  Χειρόγραφες γνωματεύσεις γίνονται προσωρινά δεκτές μόνο από Κρατικά Νοσοκομεία.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

9Σε ποιες περιπτώσεις θα παραπεμφθώ σε Υγειονομική Επιτροπή για χορήγηση επιδόματος ατυχήματος;

Σε Υγειονομική Επιτροπή παραπέμπονται, οι ασφαλισμένοι που έχουν αναρρωτική άδεια ανικανότητας για εργασία άνω των 15 ημερών  από θεράποντα ιατρό, ή άνω των  30 ημερών ύστερα από νοσηλεία (μέσα σε χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού έτους). 

Βάσει των κείμενων διατάξεων ο e-ΕΦΚΑ περιορίζεται μόνο ως προς τη παραπομπή των ασφαλισμένων στις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές και όχι προς το χρόνο εξέτασης και έκδοσης της απόφασης από τα Αρμόδια Υγειονομικά Όργανα (ΑΥΕ-ΒΥΕ)
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

10Πότε λήγει η ανικανότητα για εργασία;

Η ανικανότητα για εργασία λήγει την ημέρα που ορίστηκε από το Αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο αρχικά ή μετά από παράταση ή αμέσως μόλις ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία ή σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του ασφαλισμένου από την εργασία του.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/01/2023)

11Είμαι επιδοτούμενος  ασθένειας λόγω ατυχήματος. Δικαιούμαι δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων;

Δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων είναι οι επιδοτούμενοι για  ασθένεια  λόγω ατυχήματος ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ από την 25η Δεκεμβρίου μέχρι και την παραμονή του Πάσχα και από την ημέρα του Πάσχα μέχρι και την 24η Δεκεμβρίου κάθε έτους αντίστοιχα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2023)

12Ποια είναι η  διαδικασία για να αιτηθώ το Δώρο Πάσχα/ Χριστουγέννων;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε  στην Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ  του τόπου κατοικίας σας προκειμένου να  υποβάλετε σχετικό αίτημα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2023)

13Πόση προθεσμία έχω για να υποβάλω αίτηση χορήγησης δώρου Πάσχα/Χριστουγέννων;

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι  8μήνες από την ημερομηνία έναρξης καταβολής του Δώρου. 
Η έναρξη καταβολής του Δώρου Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων ορίζεται αντίστοιχα η δέκατη ημέρα πριν από την ημέρα του Πάσχα και η 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2023)