Γενικά έγγραφα που αφορούν στην παράταση υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για τους φορείς του Δημοσίου και του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΘΕΜΑ: «Παράταση μέχρι 30/4/2020 της προθεσμίας υποβολής:
α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020 για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016.
β) Της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Γενικό Έγγραφο 66432/26.03.2020
 

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση μέχρι 01/06/2020 της προθεσμίας υποβολής:
α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μισθολογικής περιόδου 01/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.
β)Της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
μισθολογικής περιόδου 02/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Γενικό Έγγραφο 74909/16.04.2020
 

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)

ΘΕΜΑ: «Παράταση μέχρι 01/06/2020 της προθεσμίας υποβολής: α) Των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 02/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων-Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. β) Της συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 03/2020, για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Γενικό Έγγραφο 80430/30.04.2020
 

(Tελευταία Ενημέρωση 17/07/2020)