Πρόστιμα και Ενστάνσεις

1Ποιο είναι τα πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία;

Σύμφωνα με το Ν.4554/18 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4635/19, το πρόστιμο (Πράξη Επιβολής Προστίμου- ΠΕΠ) που επιβάλλεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί η απασχόληση αδήλωτου εργαζομένου, ανέρχεται σε 10.500€, ανεξαρτήτως ηλικίας ή ειδικότητας εργαζόμενου.

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) τρίμηνης ασφάλισης, που εκδίδονταν βάσει του Ν.4554/18, παράλληλα με το ΠΕΠ, καταργήθηκε με τον Ν.4635/19 από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’αριθμ.10694/364/2020 Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή από 12/3/2020.

(Ενημέρωση: 21/04/2020)

2Μου επιβλήθηκε ΠΕΠ από τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ, χωρίς να με καλέσουν προηγουμένως για παροχή εξηγήσεων. Είναι άκυρη η πράξη αυτή;

Στην περίπτωση του προστίμου ΠΕΠ και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4255/14 (Φ.11321/11115/802/2-6-14), τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώσουν τη μη αναγραφή εργαζόμενου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού, επιβάλλουν το πρόστιμο ΠΕΠ, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

3Εάν εκδοθεί σε βάρος μου ΠΕΠ πού θα πρέπει να απευθυνθώ για να εκφράσω τη διαφωνία μου; Μπορώ να υποβάλλω ένσταση;

Μπορείτε να υποβάλλετε προσφυγή ουσίας ενώπιον του κατά τόπους αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την έκδοση της εν λόγω πράξης. Μέσα στην ίδια προθεσμία και με ποινή απαράδεκτου, αντίγραφο της προσφυγής με τη σχετική πράξη κατάθεσης, θα πρέπει να επιδοθεί στην αρμόδια Υπηρεσία το όργανο της οποίας επέβαλε το πρόστιμο. Αν υποβληθεί ένσταση κατά της ΠΕΠ, αυτή δεν θα τίθεται για κρίση ενώπιον της ΤΔΕ αλλά θα αρχειοθετείται.

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

4Υπάρχει πρόστιμο στον εργοδότη για την εκπρόθεσμη αναγγελία ή τη μη αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού του;

Ναι, υπάρχει. Εάν ο εργοδότης δεν προβεί, στην αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σε καθορισμένη προθεσμία από την αποχώρηση, του επιβάλλεται ως κύρωση η Πράξη Επιβολής Αυτοτελούς Προστίμου (Π.Ε.Α.Π.).
Συγκεκριμένα, για οικειοθελείς αποχωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και 12/9/2017, ίσχυε για την αναγγελία τους, η προθεσμία των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών.
Από 13/9/2017, ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αποχώρησης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/09/2021)

5Ποιο είναι το ύψος του προστίμου;

Το ύψος του προστίμου καθορίζεται σε:
·    400,00€ για αναγγελία που πραγματοποιείται μετά την πάροδο της τετραήμερης (ή οκταήμερης έως 12/9/2017) προθεσμίας και μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η προθεσμία και 
·    800,00€ για αναγγελία που πραγματοποιείται μετά την πάροδο της τελευταίας εργάσιμης για το δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα απ’ αυτόν που έληξε η τετραήμερη  (ή οκταήμερη έως 12/9/2017) προθεσμία ή μη αναγγελία.
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 24/09/2021)