Γενικές Έννοιες

1Τι είναι τα ΠΕΚΑ;

Τα ΠΕΚΑ είναι Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, στα οποία κατ΄ εφαρμογή του Ν.4445/16, ανατέθηκε η αρμοδιότητα να διενεργούν επιτόπιους και ουσιαστικούς ελέγχους, για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, με απώτερο σκοπό  την προστασία των ασφαλισμένων αλλά και των ίδιων των εργοδοτών, από εκείνους που παραβιάζουν την ασφαλιστική νομοθεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

2Τι είναι ουσιαστικός έλεγχος;

Ουσιαστικός είναι ο έλεγχος που διενεργούν οι αρμόδιοι Υπάλληλοι των Υπηρεσιών των ΠΕΚΑ και των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους εργοδότες. Στο πλαίσιο του ελέγχου, εξετάζονται τα καταχωρημένα από τον εργοδότη στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Αναγγελία Πρόσληψης, Οικειοθελής Αποχώρηση, Πίνακας Προσωπικού κλπ), οι υποβληθείσες από αυτόν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), τα ευρήματα των επιτοπίων ελέγχων, οι ισχύουσες Σ.Σ.Ε, αποδείξεις μισθοδοσίας κλπ, έτσι ώστε να  πραγματοποιηθεί η ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) ή Απόφαση Ακύρωσης Μετατροπής Ασφάλισης (ΑΚΜΕΤ).

Ο ουσιαστικός έλεγχος διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.

Τακτικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται για το σύνολο των απασχολούμενων ενός εργοδότη και για χρονικό διάστημα που ξεκινά την επόμενη της λήξης του προηγούμενου τακτικού ελέγχου.

Έκτακτος είναι ο έλεγχος που διενεργείται για έναν ή περισσότερους απασχολούμενους ενός εργοδότη ή/και για χρονική περίοδο συγκεκριμένη, όχι απαραιτήτως με χρονική συνέχεια της προηγούμενης ελεγμένης περιόδου.

(Ενημέρωση: 31/01/2022)

3Τι είναι επιτόπιος έλεγχος;

Επιτόπιος είναι ο έλεγχος που διενεργούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΠΕΚΑ στις επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη των  εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης ) και Ε4 ( Πίνακας Προσωπικού). Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα Πίνακα Προσωπικού του εργοδότη, επιβάλλεται Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ).

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

4Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ως προς τα όργανα του ΠΕΚΑ/ΕΦΚΑ που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους;

Τα ελεγκτικά όργανα του ΠΕΚΑ/ ΕΦΚΑ, διενεργούν επιτόπιους ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το προσωπικό που βρίσκεται απασχολούμενο, σχετικά με την ημερομηνία πρόσληψής τους, το μισθό που λαμβάνουν, το ωράριο απασχόλησής τους καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εν λόγω όργανα να διενεργούν  επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρησή τους,  παρέχοντας σε αυτούς τα απαιτούμενα, για τη διενέργεια του ελέγχου  στοιχεία (άρθρο 26 Α.Ν.1846/51).

(Ενημέρωση: 03/03/2020)