Εκπτώσεις προστίμων

1Υπάρχει δυνατότητα παροχής έκπτωσης στο επιβαλλόμενο πρόστιμο και πώς λαμβάνω το δικαίωμα αυτό;

Ναι υπάρχει δυνατότητα παροχής έκπτωσης στο πρόστιμο υπό την προϋπόθεση ότι εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα  (12) μηνών.

Τότε, το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των δύο  χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών το πρόστιμο μειώνεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο χρόνος λειτουργίας της εποχικής επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του τριμήνου, ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει με κατάτμηση τον υπόλοιπο χρόνο του τριμήνου κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας.

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των ως άνω κατά περίπτωση περιόδων.

(Ενημέρωση: 21/04/2020)

2Πού καταθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να έχω την έκπτωση στο ποσό του προστίμου?

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υπηρεσία που εξέδωσε το πρόστιμο και αρχειοθετούνται στο φάκελο του εργοδότη.

 

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

3Που μπορώ να πληρώσω το μειωμένο ποσό του προστίμου;

Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

4Σε περίπτωση που εργαζόμενος δεν επιθυμεί να ασφαλισθεί μπορώ να προσλάβω κάποιον άλλον στη θέση του, προκειμένου να τύχω των εκπτώσεων του Νόμου;

Όχι. Στο νόμο γίνεται αναφορά μόνο για τον ίδιο τον εργαζόμενο.

 

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

5Εάν ο ασφαλισμένος αποχωρήσει οικειοθελώς πριν λήξει η σύμβαση εργασίας θα μου επιβληθεί το υπολειπόμενο ποσό της ΠΕΠ;

Όχι, σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε ημερών προβείτε στην πρόσληψη άλλου εργαζόμενου με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, θα διατηρήσετε το ευεργέτημα της  έκπτωσης.

(Ενημέρωση: 21/04/2020)