Ασφάλιση εργαζομένου

1Μπορεί ο εργοδότης να απασχολήσει «μερικώς απασχολούμενο μισθωτό» πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου;

Ναι μπορεί. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει και δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής, για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. 
Ο μερικώς απασχολούμενος  μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί, κατ΄ ανώτατο όριο, μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.

(Ενημέρωση: 21/04/2020)

2Εάν διενεργηθεί τακτικός έλεγχος στην επιχείρησή μου, τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ μπορούν να επανέλθουν για το ίδιο χρονικό διάστημα με νεώτερο έλεγχο;

Τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ και μετά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου μπορούν να επανέλθουν και να διενεργήσουν εκ νέου έλεγχο χωρίς να ζητήσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη ελεγχθεί, μόνο εφόσον προκύψει κάποιο νεώτερο στοιχείο όπως λ.χ. καταγγελία ασφαλισμένου για την εν λόγω περίοδο.

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

 

3Εάν απασχολήσω υπάλληλο με την ειδικότητα του μηχανικού, θα πρέπει να προβώ στη καταχώρισή του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

Οι εν λόγω απασχολούμενοι θα δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού) της Επιθεώρησης Εργασίας. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 6/2017 .

(Ενημέρωση: 03/03/2020)

4Εάν απασχολήσω έμμισθο δικηγόρο θα πρέπει να τον καταχωρίσω στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

Όχι. Στην εν λόγω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της Επιθεώρησης Εργασίας (Πρόσληψη, Πίνακας Προσωπικού) Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την Εγκύκλιο 28/2017.

(Ενημέρωση: 03/03/2020)