Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση - BREXIT

1Έχω εργαστεί και ασφαλιστεί στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο (HB). Τι αλλάζει μετά το Brexit; Εξακολουθούν να ισχύουν οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί στην περίπτωσή μου;

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31/01/2020. 
Η Συμφωνία Αποχώρησης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου και καθορίζει τους όρους αποχώρησης, προβλέπει μεταβατική περίοδο έως τις 31.12.2020, κατά τη διάρκεια της οποίας ισχύει το κεκτημένο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι και 31.12.2020. 
 

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 19/02/2021)

2Που μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης μετά το Brexit;

Σχετικά με τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, μπορείτε να ενημερώνεστε στον σύνδεσμο https://brexit.gov.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: brexitsocial@ypakp.gr.

(Τελευταία Ενημέρωση: 19/02/2021)

3Είμαι Πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής – Δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης που θα απευθυνθώ για να εκδώσω ΑΜΚΑ; Τι δικαιολογητικά θα προσκομίσω για την απόδοση του;

Θα απευθυνθείτε στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ και στα ΚΕΠ. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Δικαιολογητικά

 1. Άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος με την ένδειξη «Μόνιμη Διαμονή/Permanent Residence» ή βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής.
  Κατ’ εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς COVID-19 
  αντί της Άδειας Διαμονής (δεκαετούς ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση Εντύπου S1. ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.
 2. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη. 
 4. Α.Φ.Μ.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 04/04/2023)

4Είμαι συνταξιούχος πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου – Δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης που θα απευθυνθώ για να εκδώσω ΑΜΚΑ; Τι δικαιολογητικά θα προσκομίσω για την απόδοση του;

Θα απευθυνθείτε στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα του Φορέα.

 

Δικαιολογητικά

 1. Άδεια διαμονής (οποιαδήποτε ισχύος) ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής.
  Κατ’ εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς COVID-19, αντί της Άδειας Διαμονής (οποιασδήποτε ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση Εντύπου S1. 
 2. Κοινοτικό Έντυπο S1. 
 3. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημα μεταφρασμένη.
 5. Α.Φ.Μ.


 

(Τελευταία Ενημέρωση: 04/04/2023)

5Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής – Δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης που θα απευθυνθώ για να εκδώσω ΑΜΚΑ; Τι δικαιολογητικά θα προσκομίσω για την απόδοση του;

Θα απευθυνθείτε στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα του Φορέα.

 

Δικαιολογητικά

 1. Άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος με τη ένδειξη «Άρθρο 18 (4) of WA» ή Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής. Κατ’ εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς COVID-19 , αντί της Άδειας Διαμονής (πενταετούς ισχύος) ή της Βεβαίωσης Κατάθεσης Δικαιολογητικών ή της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αρκεί η προσκόμιση Εντύπου S1 ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 106/2007 ή εναλλακτικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι δικαιούχος της ΣΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: (1) πιστοποιητικά ύπαρξης οικογενειακής σχέσης με δικαιούχο της Σ.Α., (2)βεβαιώσεις πρόσληψης από εργοδότη ή έγγραφα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, (3) βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, εγκεκριμένο ή χρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό κράτος, (4) φορολογικές δηλώσεις.
 2. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης με εμφανές πατρώνυμο και μητρώνυμο επίσημη μεταφρασμένη.
 4. Οι μισθωτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη. 
  Οι μη μισθωτοί το καταστατικό της εταιρείας ή έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. και στοιχείο προσδιορισμού της έδρας της επιχείρησης ή της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 5. Α.Φ.Μ.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 04/04/2023)

6Έχω Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ).Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για το Ηνωμένο Βασίλειο;


Ναι, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Τελευταία ενημέρωση: 28-03-2023)