Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016 Μη Μισθωτών,Ελεύθερων Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών

1Που απευθύνεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης» Μη Μισθωτών;

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης» απευθύνεται σε πρόσωπα που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού (Ελεύθεροι Επαγγελματίες-Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες), έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης, υπό τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου 3/2018.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

2Ποιές δυνατότητες παρέχει η νέα διαδικτυακή υπηρεσία;

Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 •     Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.
 •     Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. 
 •     Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.
 •     Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής (RF).
 •     Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.
 •     Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

3Που έχει αναρτηθεί η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία;

Πρόσβαση στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρέχεται από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr μέσω της διαδρομής:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες -> Προαιρετική Συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. 
 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

4Ποια είναι η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αίτησης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης ν. 4387/2016;

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία από τον ενδιαφερόμενο.

 •     Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου και του ΑΜΚΑ. Έλεγχος αυθεντικοποίησης. 
 •     Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου και ταυτοποίηση του αιτούντος.
 •     Επιλογή από το μενού -> Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης -> Νέα Αίτηση.
 •     Άντληση και Επιλογή αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης / Υπηρεσίας σύμφωνα με την δηλωθείσα διεύθυνση. 
 •     Εμφάνιση τύπου προαιρετικής: «Προαιρετική Συνέχιση Ασφάλισης ν. 4387/2016».
 •     Επιλογή Κλάδου Προαιρετικής (πχ. Κλάδος Κύριας Σύνταξης).
 •     Επιλογή/Δήλωση ασφαλιστικής κατηγορίας από σχετική λίστα (1η-6η για Κλάδο Σύνταξης και Κλάδο Υγείας και 1η-3η για Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης) ανάλογα με την ιδιότητα του ασφαλισμένου (Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες). 
 •    Οριστική υποβολή αίτησης.

Προσοχή, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών οι αποθηκευμένες αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά, διαγράφονται.

 •    Εμφάνιση μηνύματος σχετικά με την επιτυχή υποβολή της αίτησης.

Αναλυτικές οδηγίες, για την υποβολή της αίτησης, διατίθενται και στο Εγχειρίδιο Χρήσης που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

5Θέλω να συνεχίσω την ασφάλισή μου προαιρετικά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης, πόσες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλω;

Για κάθε Κλάδο Ασφάλισης υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση και εκδίδεται αντίστοιχη απόφαση.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

6Έχω ενταχθεί/υποβάλλει αίτημα για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 και δεν έχω καταβάλλει εισφορές από 1.1.2017, τι πρέπει να κάνω;

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους σας. Θα ενημερωθείτε για την πορεία της υπόθεσής σας από την αρμόδια υπηρεσία που υπάγεστε, με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών και ελέγχων. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

7Τι εισφορά θα πρέπει να καταβάλλω, εάν συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον e-ΕΦΚΑ;

Από 01.01.2020 και εντεύθεν η  μηνιαία εισφορά προσδιορίζεται βάσει  της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας για την υποχρεωτική ασφάλιση κατά το έτος υποβολής της αίτησης, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της πρώτης (1ης).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

8Έχω υποβάλλει αίτηση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και είχα ενεργή ασφάλιση ως μη μισθωτός κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Τι ποσό εισφοράς, θα πρέπει να καταβάλλω;

Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπήρχε ενεργή ασφάλιση μη μισθωτού, η μηνιαία εισφορά για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσδιορίζεται βάσει της ασφαλιστικής κατηγορίας, που είχε επιλεγεί για την υποχρεωτική ασφάλιση. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

9Έχω υποβάλλει αίτηση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αλλά η διακοπή της ασφάλισης μου είναι προγενέστερη του έτους υποβολής της αίτησης. Τι ποσό εισφοράς, θα πρέπει να καταβάλλω;

Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν υπήρχε ενεργή ασφάλιση μη μισθωτού, πραγματοποιείται επιλογή/δήλωση της ασφαλιστικής κατηγορίας, που επιθυμεί ο αιτών για την μηνιαία εισφορά της προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

10Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο;

Όχι. Η ασφαλιστική κατηγορία ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσδιορίζεται άπαξ χωρίς δικαίωμα μεταγενέστερης αλλαγής. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)

11Έχω υποβάλλει αίτηση για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αλλά μέχρι την διακοπή της ασφάλισης μου είχα και παράλληλη μισθωτή απασχόληση. Τι ποσό εισφοράς, θα πρέπει να καταβάλλω;

Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να υπαχθείτε στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης ως Μη Μισθωτός. Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν υπήρχε ενεργή ασφάλιση μη μισθωτού, πραγματοποιείται επιλογή/δήλωση της ασφαλιστικής κατηγορίας, που επιθυμεί ο αιτών για την μηνιαία εισφορά της προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2022)