Αναγνώριση πλασματικών ετών

1Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης εξαγοράς πλασματικών ετών;

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης είναι οι εξής:
α. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου
β. Γονική άδεια
γ. Εκπαιδευτική άδεια
δ. Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου
ε. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου -30% (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 - 2014)
στ. Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου -30% (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 - 2014)
ζ. Χρόνος σπουδών
η. Αναγνώριση τέκνων
θ. Κενός χρόνος

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

2Ποια νέα πρόσωπα δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης;

Πρόκειται για την κατηγορία των νέων ασφαλισμένων (ήτοι των υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

3Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών και πού;

Μπορείτε να υποβάλλετε σχετική αίτηση οποτεδήποτε  πριν ή ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησής σας, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης.

Θα υποβάλλετε την αίτηση στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας  ή αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας (πρώην ΟΑΕΕ) του τόπου της επαγγελματικής σας έδρας. Μπορείτε να βρείτε την Τοπική Διεύθυνση στην οποία υπάγεστε μέσω της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις»
 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 01/03/2023)

4Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας από ασφαλισμένους και συνταξιούχους;

Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ΜΟΝΟ από τους ήδη συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

5Πως γίνεται η αναγνώριση πλασματικών ετών;

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς (πχ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε όλα τα έτη - 20%, ΤΑΠ-ΟΤΕ / ΟΤΕ για το 2017 = 25,99% , για το 2018=24%). Σε περίπτωση ασφαλισμένου ελεύθερου επαγγελματία, αυτοαπασχολούμενου ή ενός από τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ,

1. Για αιτήσεις υποβληθείσες από 13/5/2016 έως 31/12/2016,

- για ενεργό ασφαλισμένο - χωρίς παράλληλη μισθωτή απασχόληση - κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται το ΚΦΑ έτους 2015. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με αρ. 29 και 31/2017 εγκύκλιες.

- για μη ενεργό ασφαλισμένο, κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, (έχει διακόψει την επαγγελματική ή την αγροτική του δραστηριότητα με διακοπή ασφάλισης στον ΕΦΚΑ μετά την 1.1.2017), ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται το μηνιαίο εισόδημα επί του οποίου καταβλήθηκε ασφαλιστική εισφορά κατά τον τελευταίο μήνα ασφάλισης, (Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τις παραπάνω εγκύκλιες και με το αρ. πρωτ. Φ10043/35201/954/26.6.2018 έγγραφο της ΓΓΚΑ). Εάν η διακοπή της ασφάλισης είναι έως 31/12/2014, ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται η κατώτατη βάση όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν η διακοπή της ασφάλισης είναι από 1/1/2015 έως 31/12/2016, ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται το ΚΦΑ έτους 2015.

2. Για αιτήσεις υποβληθείσες από 1/1/2017 έως 31/12/2019,

- για ενεργό ασφαλισμένο - χωρίς παράλληλη μισθωτή απασχόληση - κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται το μηνιαίο εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής ή αγροτικής δραστηριότητας, όπως ισχύει κάθε φορά, με το οποίο οριστικοποιούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του μήνα αίτησης.

- για μη ενεργό ασφαλισμένο, κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, (έχει διακόψει την επαγγελματική ή την αγροτική του δραστηριότητα με διακοπή ασφάλισης στον ΕΦΚΑ μετά την 1.1.2017), ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται το μηνιαίο εισόδημα επί του οποίου καταβλήθηκε ασφαλιστική εισφορά κατά τον τελευταίο μήνα ασφάλισης, Εάν η διακοπή της ασφάλισης είναι έως 31/12/2014, ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται η κατώτατη βάση όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν η διακοπή της ασφάλισης είναι από 1/1/2015 έως 31/12/2016, ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται το ΚΦΑ έτους 2015.

Από 1.1.2020, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 και της παρ. 1 του άρθρου 40 ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. (Τελευταία Ενημέρωση: 04/08/2021)

6Με βάση ποιες αποδοχές υπολογίζονται οι εισφορές;

Με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στην περίπτωση που η απασχόληση δεν είναι πλήρης, τότε ανάγεται σε πλήρη απασχόληση και υπολογίζεται στις αποδοχές που αντιστοιχούν σε αυτή.

Για Μη Μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ισχύει η απάντηση της ερώτησης 12.        

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 04/08/2021)

7Με ποιους τρόπους γίνεται η καταβολή του ποσού της εξαγοράς;

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:
α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.
β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (Τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης.

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

8Από πότε έχουν εφαρμογή οι νέες διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση πλασματικών ετών;

Οι νέες διατάξεις έχουν εφαρμογή από 13/5/2016. Συνεπώς, αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους προϋφιστάμενους φορείς.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

9Πώς καταβάλλεται το ποσό εξαγοράς;

Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, η εξόφληση του ποσού εξαγοράς (εφάπαξ ή με δόσεις) πραγματοποιείται μέσω Διατραπεζικού Συστήματος με την χρήση Ειδικού Κωδικού Πληρωμής.

Ο Κωδικός Πληρωμής εμφανίζεται στον Ατομικό σας Λογαριασμό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ αμέσως μόλις γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΕΦΚΑ η παραλαβή της απόφασης αναγνώρισης. 

Για μισθωτούς ασφαλισμένους, η εξόφληση του ποσού εξαγοράς (εφάπαξ ή με δόσεις) πραγματοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της απόφασης. 

Επισημαίνεται ότι έχει ήδη δρομολογηθεί διαδικασία είσπραξης μέσω Διατραπεζικού Συστήματος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

10Πώς υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης με εξαγορά, ελεύθερου επαγγελματία/αυτοαπασχολούμενου/αγρότη από 1.1.2020;

Από 1.1.2020 η μηνιαία εισφορά εξαγοράς για μη μισθωτό ασφαλισμένο, υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2021)

11Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοαπασχολούμενος και καταβάλλω εισφορές στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία. Επιθυμώ να αναγνωρίσω χρόνο ασφάλισης με εξαγορά, πως θα υπολογιστεί το μηνιαίο ποσό εισφοράς για την αναγνώριση;

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης) που κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης χρόνου με εξαγορά έχουν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπολογιστεί η μηνιαία εισφορά εξαγοράς, με κατώτερη την 1η ασφαλιστική κατηγορία.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2021)

12Είμαι μη μισθωτή ασφαλισμένη και καταβάλλω ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μειωμένες κατά 50%, λόγω μητρότητας. Επιθυμώ να αναγνωρίσω χρόνο ασφάλισης με εξαγορά, πως θα υπολογιστεί το μηνιαίο ποσό εισφοράς για την αναγνώριση;

Η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται εις ολόκληρον, μη εφαρμοζομένων στη περίπτωση αναγνώρισης χρόνου, των διατάξεων που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης λόγω μητρότητας.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2021)

13Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοαπασχολούμενος/αγρότης, έχω διακόψει την ασφάλιση μου και επιθυμώ να αναγνωρίσω χρόνο ασφάλισης με εξαγορά, πως θα υπολογιστεί το μηνιαίο ποσό εισφοράς για την αναγνώριση;

Εάν κατά το έτος υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης έχετε ενεργή ασφάλιση και άρα έχετε επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται επί της ασφαλιστικής κατηγορίας της επιλογής σας.
Εάν κατά το έτος υποβολής του αιτήματος δεν υπάρχει ασφάλιση, επιλέγετε την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμείτε να υπολογιστεί η μηνιαία εισφορά εξαγοράς, με ελάχιστη την εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 20/07/2021)