Σύνταξη λόγω αναπηρίας / Ποσό

1Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας. Ποιο ποσό δικαιούμαι;

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας.

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)

2Έχω υποβάλει αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα. Ποιο ποσό δικαιούμαι;

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 768,00 €.

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)

3Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67%. Θα μειωθεί η σύνταξη;

Το ποσοστό αναπηρίας επηρεάζει το ποσό μόνο της εθνικής σύνταξης.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας χορηγείται πλήρες όταν το ποσοστό αναπηρίας είναι τουλάχιστον 80%. Για μικρότερα ποσοστά, μειώνεται ως εξής:

α) για ποσοστό αναπηρίας από 50% μέχρι 66,99% κατά 50%

β) για ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι 79,99% κατά 25%

Η μείωση διαρκεί για το αντίστοιχο προς τη διάρκεια της αναπηρίας χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ποσοστού αναπηρίας, αναπροσαρμόζεται αναλόγως
και το ποσό της εθνικής σύνταξης.

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)

4Έχω καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και δεν έχω 15 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα ούτε 15 χρόνια ασφάλισης. Δικαιούμαι εθνική σύνταξη;

Για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η διάρκεια της μόνιμης και νόμιμης διαμονής των ασφαλισμένων στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει χρόνος ασφάλισης για λιγότερο από 15 χρόνια, το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο με 346,60 €.

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)

5Δικαιούμαι κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας;

Κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας καταβάλλεται μόνο για τις συντάξεις που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου από 13.5.2016 και μετά. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσό της σύνταξης, εθνικής και ανταποδοτικής, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 768,00 €.

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)

6Το επίδομα λόγω απόλυτης αναπηρίας χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ;

Μέχρι την καθιέρωση ενιαίων κανόνων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες για το θέμα αυτό, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κ.λπ.).

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)

7Είμαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα, λόγω αναπηρίας και η υγειονομική επιτροπή έκρινε ότι έχω ποσοστό αναπηρίας 80%. Δικαιούμαι προσαύξηση στη σύνταξή μου λόγω απόλυτης αναπηρίας;

Η προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνο εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ κρίνουν ότι αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)

8Είμαι συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα, λόγω θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος ασφαλίστηκε μετά την 1/1/1993, και η υγειονομική επιτροπή έκρινε ότι βρίσκομαι σε κατάσταση που απαιτεί τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου. Δικαιούμαι προσαύξηση;

Το δικαίωμα αυτό δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου, οι οποίοι έλκουν το δικαίωμά τους από ασφαλισμένο για πρώτη φορά από 1/1/1993 και μετά.

(Τελευταία Ενημέρωση: 06/12/2021)