Ναυτικοί

1Η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ;

Όχι. Η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.nat.gr

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

2Οι εργοδότες που απασχολούν ναυτικούς κάθε πότε πρέπει να υποβάλλουν ΑΠΔ Ναυτικών και κάθε πότε πρέπει να πληρώνουν τις εισφορές ;

Οι εργοδότες υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή ΑΠΔΝ(σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4387/2016) και σε τριμηνιαία πληρωμή (άρθρο 38 παρ. 6 του Ν.4387/2016).

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

3Πώς δημιουργείται ημερολόγιο υποβολής ΑΠΔΝ;

Στο σήμα που εκδίδεται για τη χορήγηση του ναυτολογίου υπάρχει ενσωματωμένο το ημερολόγιο που πρέπει να υποβληθούν και να πληρωθούν οι ΑΠΔΝ που το συνοδεύουν. Για παράδειγμα, χορηγείται Ναυτολόγιο την 4/12/2017:

Η πρώτη (1η)  ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 4/12/2017 έως 31/12/2017) υποβάλλεται από την 1/1/2018 έως 10/1/2018.

Η δεύτερη (2η)  ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/1/2018) υποβάλλεται από 1/2/2018 έως 10/2/2018.

Η τρίτη (3η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/2/2018 έως 28/2/2018) υποβάλλεται από την 1/3/2018 έως 10/03/2018 , οπότε και πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές του Α΄τριμήνου.

Συγχρόνως με την υποβολή της κάθε ΑΠΔΝ εκδίδεται και αποδεικτικό υποβολής το οποίο παράλληλα περιλαμβάνει και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών και επέχει θέση γραμματίου εφόσον καταβληθεί το ποσό που αναγράφει.

Η τέταρτη (4η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/3/2018 έως 31/3/2018) υποβάλλεται από την 1/4/2018 έως 10/4/2018.

Η πέμπτη (5η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/4/2018 έως 30/4/2018) υποβάλλεται από την 1/5/2018 έως 10/5/2018.

Η έκτη (6η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/5/2018 έως 31/5/2018) υποβάλλεται την 3/06/2018 συμπίπτει με τη λήξη του ναυτολογίου και πρέπει να εξοφληθεί άμεσα προκειμένου να χορηγηθεί σήμα για νέο ναυτολόγιο ή να κλείσει το υπάρχον (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

4Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ;

Οι υπόχρεοι υποβολής  ΑΠΔ Ναυτικών είναι :

α. Κάθε Πλοιοκτήτης ή Εφοπλιστής ή Εκπρόσωπος ή Διαχειριστής ή Διευθυντής ή Πράκτορας ή Εκκαθαριστής, που εκμεταλλεύεται πλοίο με ελληνική σημαία ή σημαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, καθώς και των πλοίων με ξένη σημαία που συμβάλλονται με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT.

β. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτικών και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

γ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT

δ. Η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ε. Οι Ανώτατες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT.

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)

5Ποιες είναι οι κυρώσεις που υφίσταται ο εργοδότης σε περίπτωση που είτε δεν υποβάλλουν ΑΠΔ Ναυτικών είτε υποβάλλουν εκπρόθεσμα;

Στους Υπόχρεους  υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών που:

α. Δεν υποβάλλουν ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που προκύπτουν από την ΑΠΔ ή τις ΑΠΔ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.

β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλεται επιβάρυνση εισφορών 3% επί του ποσού των εισφορών που προκύπτει από αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μηνιαίως μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά.

γ. Υποβάλλουν την ΑΠΔ Ναυτικών με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης, επιβάλλεται επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται μετά από τον έλεγχο.

δ. Για την μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλεται προσαύξηση επί του συνολικού ποσού καταβολής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

στ. Η μη υποβολή ΑΠΔ Ναυτικών επιφέρει την άρση της ελευθεροπλοϊας του πλοίου.

 

 

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/02/2021)