Η αποστολή των ΠΕΚΑ

Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) επιδιώκουν την ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου και στοχεύουν αφενός στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και αφετέρου στη συμμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων με τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά με τη δημιουργία των ΠΕΚΑ: 

  • Ενισχύεται η διαδικασία βεβαίωσης εισφορών μέσω της αύξησης και εντατικοποίησης των επιτόπιων ελέγχων. 

  • Δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές του να διενεργούν  αποκλειστικά ολοκληρωμένους τακτικούς ελέγχους ασφάλισης ώστε να καταπολεμηθεί η υποδηλωμένη εργασία. 

  • Εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων μέσω των διαρκών επανελέγχων για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς τους όρους απασχόλησης. 

Παράλληλα, η νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών & Ελέγχων συγκεντρώνει και κατηγοριοποιεί τα δεδομένα από τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους για τον προσδιορισμό περιοχών και κλάδων δραστηριότητας με υψηλή επικινδυνότητα για εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή. 

Υποστηρικτικά, η  ανωτέρω Διεύθυνση με την άντληση και αξιοποίηση δεδομένων από κάθε διαθέσιμη πηγή, με την επεξεργασία αποτελεσμάτων και στατιστικών στοιχείων και με τη συνεχόμενη επικαιροποίηση και ανάπτυξη του λογισμικού θα συνδράμει στον σκοπό σύστασης των Π.Ε.Κ.Α.