Μη Μισθωτοί

1Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017;

Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις και πλέον ως βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα.

2Σε ποιους ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες;

Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη, κατά την 01/01/2017, ασφαλισμένους των προ υφιστάμενων Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και στα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ασφάλιση, μετά την ημερομηνία αυτή, για πρώτη φορά.

3Ως πραγματικό νοείται το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία;

Όχι, το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. (Επιχειρηματική δραστηριότητα, Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία)

4Τίνος έτους εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη;

Σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. Μέχρι να εκκαθαριστούν από την Φορολογική Διοίκηση τα εν λόγω εισοδήματα, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος. (Για το 2017, τα εισοδήματα του έτους 2015. Η οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016, και η εν συνεχεία, εκκαθαριστική διαδικασία έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί).

5Πρέπει να προσκομίσω τη φορολογική μου δήλωση ώστε να αποδείξω το εισόδημα μου;

Όχι,τα εισοδήματα λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

6Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές;

Ως ανώτατο όριο ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. 

Από 01/01/2017 έως 31/01/2019  ( Μηνιαία 5860,80 ευρώ-Ετήσια 70.330,00 ευρώ)

Από 01/02/2019  (Μηνιαία 6.500 ευρώ – Ετήσια 78.000 ευρώ)

7Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές;

Ως κατώτατο όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει.

Από 01/01/2017 έως 31/01/2019  ( Μηνιαία 586,08  ευρώ-Ετήσια 7.033 ευρώ)

Από 01/02/2019 (Μηνιαία 650 ευρώ – Ετήσια 78.000 ευρώ)»
 

8Έχω μηδενικό εισόδημα. Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

9Έχω δηλώσει “ζημία” .Τι εισφορά θα καταβληθεί;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

10Δεν είχα υποβάλλει δήλωση για τα εισοδήματα του 2015. Τι εισφορά θα καταβάλλω;

Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος η δεν έχει για διάφορους λόγους εκκαθαριστεί, η εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

11Είμαι μέλος αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης. Τι εισφορές θα καταβάλλω;

Οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του προηγούμενου έτους του αρχηγού της αγροτικής εκμετάλλευσης.

12Πρόκειται να κάνω έναρξη δραστηριότητας. Τι εισφορά θα καταβάλω;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος από τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

13Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα;

Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής: 

α) Κλάδος ασθένειας 6,95% και

β) Κλάδος σύνταξης 20%, από 01/01/2017 έως 31/12/2018, και 13,33% από 01/01/2019 και εντεύθεν

14Με ποιον τρόπο πληρώνονται οι εισφορές;

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).
Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα προϊόντα.

15Υπάρχει δυνατότητα μερικής καταβολής;

Ναι οποιαδήποτε πληρωμή ποσού γίνεται αποδεκτή.

16Έχω κάνει έναρξη δραστηριότητας το 2016 τι εισφορά θα καταβάλλω το 2017;

Θα καταβληθεί εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος και θα εκκαθαρισθεί οριστικά όταν θα είναι διαθέσιμα τα εισοδήματα 2016.

17Κάθε πότε πληρώνονται οι εισφορές;

Η εισφορά είναι μηνιαία και θα καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

18Πως θα ενημερωθώ για τις εισφορές μου;

Τα στοιχεία πληρωμής των εισφορών καθώς και το ειδοποιητήριο είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και αναρτώνται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ

19Πως μπορώ να πάρω ασφαλιστική ενημερότητα;

Στους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, χορηγείται βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές εισφορές μη μισθωτού έως τον μήνα χορήγησής της.
Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι θεωρούνται ενήμεροι, εφόσον έχουν καταβάλει:

  • Τις εισφορές έως 31/12/2016.
  • Τις απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης.
  • Το πλήρες ποσό εισφορών ή κατ’ ελάχιστον το ποσό που αντιστοιχεί στην, κατά περίπτωση, κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης εκάστου έτους.
  • Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών (για οφειλές έως 31.12.2016), θα πρέπει να τηρείται η οικεία ρύθμιση ενώ ως προς την καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1.1.2017 ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ανωτέρω. Η χορηγούμενη ασφαλιστική ενημερότητα θα έχει μηνιαία διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι όροι της ρύθμισης