Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5010854

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: 3.316.044,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 20 μήνες

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ: 
1.    Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ 
2.    Προμήθεια Εξοπλισμού
3.    Προμήθεια Λογισμικού
 
Τη Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και της Ένωσης Εταιρειών με την επωνυμία «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A» & «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για την υλοποίηση του έργου «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ».  
 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ. 
Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες παρεμβάσεις (επί μέρους αντικείμενα του έργου): 

  • Παρέμβαση (Ι): Υπηρεσίες Μελέτης Αναδιοργάνωσης Διοικητικών και Ελεγκτικών Διαδικασιών του ΕΦΚΑ. 
  • Παρέμβαση (ΙΙ): Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας. 
  • Παρέμβαση (ΙΙΙ): Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που θα προσφέρει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στις παραπάνω ανασχεδιασμένες διαδικασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής (Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου κεντρικού και περιφερειακού εξοπλισμού).

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τη στρατηγική του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ένας κρίσιμος στόχος της Διοίκησης με υψηλή προτεραιότητα είναι η δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής, με στόχο την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ, από τα οποία προέρχεται η πληρωμή συντάξεων και παροχών προς τους ασφαλισμένους του Φορέα.

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος που θα αποτελεί σημαντικό βοήθημα των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), τα οποία είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής.

Το νέο αυτό σύστημα θα υποστηρίζει τον πλήρη ελεγκτικό κύκλο με κατάλληλα εργαλεία,  παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στους χρήστες (εντός και εκτός ωραρίου) μέσω φορητών μέσων, για τον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων και την άμεση διαπίστωση παραβάσεων ή/και τον άμεσο καταλογισμό των παραβάσεων αυτών. Τέλος, προβλέπεται η υλοποίηση διαλειτουργικότητας του συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΕΡΓΑΝΗ, ΓΓΠΣ κ.τ.λ) για την ανταλλαγή στοιχείων, με αποτέλεσμα την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης και ακρίβειας του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΦΚΑ.
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Image
Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο