Γενικές Ερωτήσεις

1Τι είναι το επίδομα των Εξόδων Κηδείας;

Τα έξοδα κηδείας είναι εφάπαξ ποσό που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στον σύζυγο ή στον επιμεληθέντα της κηδείας για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο θανόντα, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων Φορέων, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εφόσον γινόταν κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα και πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση ανά εντασσόμενου στον e-ΕΦΚΑ Φορέα.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

2Εάν δεν συμφωνώ με το ποσό της απόφασης;

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί  αίτηση θεραπείας-ένσταση,  μέσα σε (30) ημέρες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.4387/2016 από την ηλεκτρονική κοινοποίησή της, ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκ/τος e-Ε.Φ.Κ.Α., του τόπου κατοικίας του επιμεληθέντος.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

3Πρέπει να φυλάσσονται τα δικαιολογητικά και για πόσο χρόνο;

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για τρία έτη το πρωτότυπο τιμολόγιο και σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου να το προσκομίσει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α. Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα, ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη προσκόμισης, το ποσό που έχει λάβει καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

 

4Την τελετή δεν επιμελήθηκε Γραφείο Τελετών. Τι καταθέτω σε αυτή την περίπτωση;

Α) Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών xαρακτηριστiκών δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, κατά την τελετή ταφής – κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του δικαιούχου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία (πρωτότυπο τιμολόγιο, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, φωτοτυπία ταυτότητας κ.α.), καθώς και:

- Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και
- Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.

Β) Στις περιπτώσεις που δεν επιλαμβάνεται της ταφής Γραφείο Τελετών, λόγω τελετής  σε ακριτικό νησί, για την καταβολή της δαπάνης οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την κείμενη νομοθεσία στα αρμόδια υποκαταστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

5Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης εξόδων κηδείας λόγω μη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας και ποιες περιπτώσεις αφορά;

Μέχρι την επέκταση της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τα έξοδα κηδείας των άμεσα και έμμεσα (στους εντασσόμενους φορείς που προβλέπεται)  θανόντων ασφαλισμένων, καθώς και για θανόντες συνταξιούχους πριν την 01/07/2020, που πληρώνονται έξοδα κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία χορήγησης συνεχίζεται: α) για τους Μισθωτούς από τα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων Μισθωτών, β )για τους Μη Μισθωτούς κατά περίπτωση στον εντασσόμενο Φορέα, ή σε Υποκατάστημα Μισθωτών, όπου έχει μεταφερθεί η αρμοδιότητα (π. ΟΓΑ, π. ΝΑΤ, κ.ο.κ).

Απαιτείται η  προσκόμιση στο αρμόδιο υποκατάστημα των κάτωθι δικαιολογητικών:

1) Αίτηση από τον επιμεληθέντα της κηδείας ή τον/την σύζυγο (π. ΟΓΑ, π. ΤΣΑΥ, π. ΤΑΠΟΤΕ)
2) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
3) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (με το ΑΦΜ του δικαιούχου), καθώς και τις σχετικές αποδείξεις που αφορούν δαπάνες με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη ή κατά περίπτωση, Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας και διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης, Βεβαίωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Βεβαίωση της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, αντίστοιχα για θάνατο Μουσουλμάνου, Μέλους Ισραηλίτικης Κοινότητας, Μοναχού Αγίου Όρους. 
4) Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 ότι δεν λάβατε ούτε θα λάβετε ποσό από κανένα άλλο φορέα
5) Φωτοτυπία ΙΒΑΝ δικαιούχου
6) Για τους θανόντες  π. ΟΠΑΔ, που δικαιούνται έξοδα κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς και  για τα έμμεσα μέλη συνταξιούχων απαιτείται πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής κατάστασης του άμεσα. Ομοίως, για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, που δικαιούνται της παροχής, απαιτείται βεβαίωση Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης λόγω θανάτου από την Υπηρεσία τους ενώ για τα μέλη απαιτείται τελευταία μισθοδοσία του άμεσα. 
7) Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχήματος)
8) Για το π. ΤΑΥΤΕΚΩ, φύλλο σύνταξης/μισθοδοσίας (διότι σε πολλούς Τομείς του π. ΤΑΥΤΕΚΩ, το ποσό των εξόδων κηδείας  δίνεται βάσει των αποδοχών τους)
9) Στο π. ΤΑΣ, κατατίθεται επικυρωμένη φωτοτυπία Τιμολογίου Γραφείου Τελετών από το π.ΤΑΝ, όταν έχει προηγηθεί η είσπραξη εξόδων κηδείας συνταξιούχου θανόντος πριν την 01/07/2020, από τον Φορέα αυτό.
10) Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών (ο. ΤΣΑΥ) ή Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του θανόντα (π. ΟΓΑ). Στον π. ΟΓΑ, στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου από τον/την σύζυγο, π.χ. τέκνου, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Στον επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται μόνο εφόσον ο σύζυγος δεν ζει.

 

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)

6Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντων ασφαλισμένων;

π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι.
Άμεσα Ασφαλισμένοι: 120 τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε το προηγούμενο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου Εργατοτεχνίτες Οικοδόμοι (ασφάλιση με τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδόμων): Εκατό (100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.
Ασφαλισμένοι ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι στον Τομέα του επισιτισμού ασφαλισμένοι τ. Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4075/2012 (Α΄89), κατέστησαν ασφαλισμένοι του τ. Ι.Κ.Α-.Ε.Τ.Α.Μ.: 100 ημέρες εργασίας.
 
π. ΟΠΑΔ
Δικαιούχοι: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2Β της Υ.Α. 2/7029/0094/2005 (Β’ 213) «Κανονισμός Παροχών Ο.Π.Α.Δ.».
*Ο e- ΕΦΚΑ δεν χορηγεί έξοδα κηδείας για θανόντες στρατιωτικούς συνταξιούχους Γήρατος & Αναπηρίας του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πολεμικού Ναυτικού, του Σώματος Ασφαλείας της τ. Χωροφυλακής , της Αστυνομίας Πόλεων που συνταξιοδοτήθηκε μετά την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας (8/10/1984), καθώς και για θανόντες συνταξιούχους Γήρατος & Αναπηρίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες των θανόντων.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι τα έξοδα κηδείας των εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων των ανωτέρω κατηγοριών χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ.

*Ο e- ΕΦΚΑ δεν χορηγεί έξοδα κηδείας για θανόντες συνταξιούχους όλων των κατηγοριών του Λιμενικού Σώματος.

*Ο e- ΕΦΚΑ δεν χορηγεί έξοδα κηδείας για θανόντες εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους Θυμάτων Πολέμου, που δικαιούνται από το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, καθώς και για συνταξιούχους Αναπήρους Πολέμου που δικαιούνται από την ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ. 

*Tα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και των οικογενειών τους, καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό των εξόδων του Νομικού Προσώπου που υπηρετούν. Από τον ίδιο προϋπολογισμό καταβάλλονται και τα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια κ.λπ..) και των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ  ότι κατ΄ εξαίρεση, τα έξοδα κηδείας των θανόντων υπαλλήλων (και των μελών οικογένειάς τους) του Πολυτεχνείου, της Α.Σ.Ο.Ε.Ε, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και των Τ.Ε.Ι., καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ.

Επίσης ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει τα έξοδα κηδείας των εν ενεργεία πολιτικών υπαλλήλων και συν/χων των στρατιωτικών νοσοκομείων ΝΝΑ, 401, 251, των εν ενεργεία και συν/χων όλων των κατηγοριών εφημέριων και κληρικών, καθώς και των λογοτεχνών, καλλιτεχνών, χορογράφων και μουσικών.

π. ΤΥΔΚΥ
Δικαιούχοι: Οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειας αυτών.
Οι εν ενεργεία υπάλληλοι και συνταξιούχοι που προέρχονται από το πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ και τα μέλη οικογένειας αυτών.
* Οι εν ενεργεία Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι   και τα μέλη αυτών δικαιούνται έξοδα κηδείας από το Δήμο ή το Ν.Π.Δ.Δ που υπηρετούν.

π. ΟΑΕΕ
Δικαιούχοι: Άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι. Για τους εν ενεργεία, καταβάλλονται εφόσον  δεν είχε περάσει χρόνος από την διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.

π. ΟΓΑ 
Δικαιούχοι: Άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, υπάλληλοι-συνταξιούχοι του π. ΟΓΑ, ασφαλισμένοι στον Κανονισμό υπαλλήλων του π. ΟΓΑ.
Απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό εξάμηνο.
Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης.
*Τα έξοδα κηδείας για τους ανασφάλιστους υπερήλικες καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ.

π. ΕΤΑΑ 
- Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (π. ΤΥΜΕΔΕ) &  Τομέας Υγείας Υγειονομικών (π.ΤΥΥ) 
Δικαιούχοι: Άμεσα ασφαλισμένοι, συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

- Τομέας Ασφάλισης Νομικών (π.ΤΑΝ)
Δικαιούχοι: Συνταξιούχοι Τομέων Υγείας Δικηγόρων και Συμβολαιογράφων

- Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (π.ΤΥΔΑ) & Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς (π.ΤΥΔΠ)
Δικαιούχοι: Άμεσα ασφαλισμένοι  εν ενεργεία δικηγόροι, έμμεσα ασφαλισμένοι, δηλαδή, μέλη οικογένειας. 
Στο π. ΤΥΔΑ, για την χορήγηση εξόδων κηδείας γονέα ή αδερφού, απαιτείται ο τελευταίος να είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο έναν τουλάχιστο χρόνο πριν από το θάνατό του. 

- Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (π.ΤΥΔΘ)
Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και μέλη οικογένειάς τους.

- Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (π. ΤΥΔΕ) 
Δε χορηγεί έξοδα κηδείας, πλην των εν ενεργεία Δικαστικών Επιμελητών.

- Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (π. ΤΑΣ) 
Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και για τους συνταξιούχους, συμπληρωματικά η διαφορά που προκύπτει από το τιμολόγιο του Γρ. Τελετών, μέχρι του ανώτατου ποσού που προβλέπεται από τον τομέα.

π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:
Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών, των τομέων του  π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΙΣΥΤ, ΤΣΕΥΠ,ΤΑΤΤΑ) που  καταβάλλουν εισφορές για κλάδο υγείας στον eΕΦΚΑ και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τον ν. 4498/2017.  

π. ΤΑΥΤΕΚΩ
Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών των τομέων π.ΤΑΠ-ΟΤΕ, π.ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, π.ΤΑΠ-ΔΕΗ, π.ΤΑΠ-ΕΤΕ, π.ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, π.ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, π.ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ.
Άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι π. ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 23/09/2021)