Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής & Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής & Ανάπτυξης
e-mail: gd.anaptixis@efka.gov.gr
Αμερικής 12, 10671 Αθήνα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ο επιτελικός σχεδιασμός της λειτουργίας του Φορέα. Η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ για την επίτευξη του σκοπού του. Η συγκέντρωση δεδομένων για την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων και την έκδοση αναφορών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προϊστάμενος Γενικής Διέυθυνσης
T: 210 3384409
T: 210 3606140
e-mail: gd.anaptixis@efka.gov.gr

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
e-mail: dioik.merimna.anaptixis@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
Προϊστάμενος      
T: 210 3384373

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
e-mail: d.meleton@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η συγκέντρωση δεδομένων για πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων και έκδοση αναφορών. Η πραγματοποίηση μελετών και αναλύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Φορέα, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
T: 210 3384410

Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών
e-mail: tm.analog.meleton@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των πάσης φύσεως παροχών του ασφαλισμένου πληθυσμού που χορηγεί ο Φορέας, παρακολούθηση ασφαλιστικών μεγεθών και υπολογισμός σχετικών δεικτών.
Προϊστάμενος
T: 210 3384364
Υπάλληλοι
T: 210 3384361
T: 210 3384363
T: 210 3384362
T: 210 3384365
T: 210 3384358

Τμήμα Στατιστικών & Οικονομικών Αναλύσεων
e-mail: tm.statistikis@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και η συνεχής ενημέρωση των γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος.
Προϊστάμενος
T: 210 3384410
Υπάλληλοι
T: 210 3384367

Τμήμα Δεδομένων 
e-mail: mailto:tm.dedomenon@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η μέριμνα για τη συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων 
Προϊστάμενος 
T: 210 3384376
Υπάλληλοι
T: 210 3384369
T: 210 3384381

Τμήμα Στατιστικών & Μελετών Επικουρικής & ΕΦΑΠΑΞ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η  συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και συνεχής ενημέρωση των γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν Επικουρικό & Εφάπαξ
Προϊστάμενος
T: 210 3384378
e-mail: tm.statmel.epef@efka.gov.gr
Υπάλληλοι
T: 210 3384377

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
e-mail: d.sxediasmou@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η ανάπτυξη του στρατηγικού προγραμματισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος δείκτων αξιολόγησης του έργου του Φορέα και μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
T: 210 3384314

Τμήμα Στρατηγικού Προγραμματισμού
e-mail: tm.epix.drasis@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η κατάρτιση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επικαιροποίηση  του Μεσοπρόθεσμου και Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδίου του e- ΕΦΚΑ.
Προϊστάμενος
T: 210 3384310
Υπάλληλοι
T: 210 3384312

Τμήμα Επιχειρησιακού Προγραμματισμού
e-mail: tm.epix.drasis@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η κατάρτιση, παρακολούθηση, επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης το φορέα, χρονοδιαγράμμα υλοποίησης με τις Γενικές Διευθύνσεις.
Προϊστάμενος
T: 210 3384302
Υπάλληλοι
T: 210 3384304
T: 210 3384306

Τμήμα Αποτελεσμάτων
e-mail: tm.axiol.apotel@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η τακτική και έκτακτη παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και των αποτελεσμάτων αυτού. Η σύνταξη και η υποβολή στον Διοικητή τρίμηνης αναφοράς καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης δράσεων του Φορέα
Προϊστάμενος
T: 210 3384311
Υπάλληλοι
T: 210 3384313