Γενική Διεύθυνση Ελέγχων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
e-mail: dioik.merimna.elegxon@efka.gov.gr
Λεωφ. Κηφισίας 178 - 15231 Χαλάνδρι

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
T: 2144022706

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
Προϊστάμενος 
T: 2144022706
Υπάλληλοι
T: 2144022878

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
e-mail: d.sxed.elegxon@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ο συντονισμός και η υποβοήθηση του έργου των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚΑ) για την πραγματοποίηση ουσιαστικών, επιτόπιων, τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας ασφάλισης και την είσπραξη των εισφορών, και ο σχεδιασμός των σχετικών δράσεων.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
T: 2144022703

Τμήμα Προγραμματισμού Ελέγχων
e-mail: tm.prog.elegxon@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ο προγραμματισμός ελέγχων, η παρακολούθηση υλοποίησης, οργάνωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων, η συγκέντρωση καταγγελιών και πληροφοριών από τους πολίτες και η αποστολή καταγγελιών και πληροφοριών στα ΠΕΚΑ για έλεγχο.
Προϊστάμενος 
T: 2144022874
Υπάλληλοι
T: 2144022871
T: 2144022873
T: 2144022889

Τμήμα Υποστήριξης Ελέγχων
e-mail: tm.ypost.elegxon@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων, υποστήριξη ελεγκτών, τήρηση Μητρώου Ελεγκτών, έκδοση εγχειρίδιων μεθοδολογίας διεξαγωγής ελέγχων, εγκυκλίων και οδηγιών και η παροχή υποστήριξης στους ελεγκτές κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.    
Προϊστάμενος
T: 2144022832
Υπάλληλοι
T: 2144022707
T: 2144022803
T: 2144022805

Τμήμα Αποτελεσμάτων Ελέγχων
e-mail: tm.apot.elegxon@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου και αξιολόγηση ως προς την ποιότητα, αποτελεσματικότητα, και αποδοτικότητα. Συγκέντρωση προβλημάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων από τους ελεγκτές και η διαμόρφωση κατάλληλων λύσεων. Τήρηση και εμπλουτισμός αρχείων κινδύνων, προτύπων υποθέσεων, μηχανισμών δόλου και μεθόδων κατά της εισφοροδιαφυγής.
Προϊστάμενος
T: 2144022868
Υπάλληλοι
T: 2144022867
T: 2144022869