Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσίων & Στέγασης

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσίων & Στέγασης
e-mail: gd.dioikhr@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    
T: 210 3666232
e-mail: gd.dioikhr@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
e-mail: dioik.merimna.dioikypost@efka.gov.gr 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Η γραμματειακή υποστήριξη & και μέριμνα για ορθή λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης.
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3666238
Υπάλληλοι
T: 210 3666237
T: 210 3666232

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
e-mail: protocol@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Πρωτοκόλληση - κατανομή / χρέωση αλληλογραφίας - διακίνηση αλληλογραφίας μέσω ΕΛΤΑ
Προϊστάμενος Τμήματος 
T: 210 3729694
Υπάλληλοι
T: 210 3666037
T: 210 3729716
T: 210 3729699
T: 210 3729657
T: 210 3729716
T: 210 3729667
T: 210 3666093
T: 210 3729668
T: 210 3729656
T: 210 3666091
T: 210 3729702
T: 210 3666110
T: 210 3729603
T: 210 3666049
T: 210 3729720

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
e-mail: d.employee@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διαχείριση συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (υπηρετούντων υπάλληλων) των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γραμματεία
T: 210 3666235
T: 210 3666236

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
e-mail: tm.exelixis@efka.gov.gr   
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3729552
Μισθολόγιο
T: 210 3729547
T: 210 3729548
Βαθμολόγιο
T: 210 3729550
T: 210 3729563
T: 210 3666071
Αναγνωρίσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων
T: 210 3666113
Απόψεις Δικαστηρίων
T: 210 3666070
Θέματα Θέσεων Ευθύνης
T: 210 3729567
T: 210 3729557
Θέματα επιβεβαίωσης γνησιότητας στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων
T: 210 3666074

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
e-mail: tm.sxed.empl@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3729785

Σύνταξη εκθέσεων απόψεων επί αγωγών, αιτήσεων ακύρωσης, ασφαλιστικών μέτρων, απαντήσεις σε αιτήματα, ενστάσεις υπαλλήλων επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος.
T: 210 3729546
T: 210 3666313

Θέματα διορισμών και προσλήψεων    
T: 210 3729707
T: 210 3729545 
T: 210 3729546 
T: 210 3729562

Θέματα μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, μετατάξεων, αποσπάσεων υπαλλήλων από και προς άλλο φορέα    
T: 210 3729545

T: 210 3666313
T: 210 3729707

Διαχείριση προγραμμάτων ΔΥΠΑ
T: 210 3729641
T: 210 3729543

Μεταθέσεις υπαλλήλων
T: 210 3729543

Διαδικασίες λύσης υπαλληλικής σχέσης
T: 210 3729555
T: 210 3729715

Αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών και στοιχείων του υπηρεσιακού φακέλου των υπαλλήλων
T: 210 3729608
T: 210 3729538

Τοποθέτηση, μετακίνηση των υπαλλήλων χωρίς θέση ευθύνης
T: 210 3729539

Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με τις μεταβολές υπαλλήλων χωρίς θέση ευθύνης (προσλήψεις, μετατάξεις, μετακινήσεις - μεταθέσεις - πρακτικά ανάληψης υπηρεσίας)
T: 210 3729718

Ενημέρωση και επικαιροποίηση του ψηφιακού οργανογράμματος και του μητρώου μισθοδοτούμενων ελληνικού δημόσιου 
T: 210 3729562

Έκδοση εντολών για εκτός έδρας μετακίνησης
T: 210 3729617

Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
T: 210 3729617
T: 210 3729562

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
e-mail: tm.mitr.empl@efka.gov.gr    
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
Προϊστάμενος Τμήματος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεων και ΔΑΥΚ υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ/ ενημέρωση- διόρθωση στοιχείων μητρώου, οικογενειακά επιδόματα, έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων για γιατρούς τ. ΙΚΑ, ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΟΑΕΕ    
T: 210 3666312
T: 210 3729553
T: 210 3729708
T: 210 3729565
T: 210 3729537
T: 210 3729632
T: 210 3729661

Αιτήσεις για δάνεια υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ    
T: 210 3729709

Χειρισμός θεμάτων πόθεν έσχες υπαλλήλων e-εφκα/ σύνταξη καταλογών ένορκων υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ.
T: 210 3729554

Αρχείο Υπαλλήλων e-ΕΦΚΑ    
T: 210 3729669

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
e-mail: tm.dioik.axiol.empl@efka.gov.gr    
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3729705


Θέματα αδειών άνευ αποδοχών και υπηρεσιακής εκπαίδευσης
T: 210 3666002

Θέματα αδειών ιδιωτικού έργου & ανατροφής τεκνού με αποδοχές
T: 210 3729566

Θέματα αναγνωρίσεων προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα
T: 210 3666031
T: 210 3666030

Θέματα αναγνωρίσεων προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα    
T: 210 3729743
T: 210 3729744

Θέματα αδειών
T: 210 3729633
T: 210 3729747
T: 210 3729746

Θέματα αδειών, ωρομέτρησης και ζητημάτων διαθεσιμότητας
T: 210 3729748

Θέματα αξιολόγησης
T: 210 3729541

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-mail: tm.peitharx@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη διεξαγωγή πειθαρχικών ερευνών (προκαταρκτικής εξέτασης, ε.δ.ε.) και την πορεία πειθαρχικών υποθέσεων
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3729719
T: 210 3729704
T: 210 3729737
T: 210 3729540
T: 210 3729564
T: 210 3729556
T: 210 3729514
T: 210 3729749

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
e-mail: tm.ypost.empl@efka.gov.gr
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΤΚ 10432 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ο προγραμματισμός εργασιών φύλαξης και καθαριότητας κεντρικών κτηρίων. Ο προγραμματισμός & έγκρισης κίνησης Υπηρεσιακών αυτοκινήτων. Θέματα ΠΣΕΑ
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 5285608
Υπάλληλοι
T: 210 5285626
T: 210 5285644

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
e-mail: d.promithion@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
T: 210 3729681

ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
e-mail: tm.ylikouapoth@efka.gov.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ     
T: 210 3729509
Υπάλληλοι
T: 210 3729762
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
T: 210 4812590
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167, ΤΚ 11853 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
e-mail: tm.prog.promith@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3666038
Υπάλληλοι
T: 210 3729759
T: 210 3666006
T: 210 3729517
T: 210 3729524

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
e-mail: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3729519
Υπάλληλοι
T: 210 3729664
T: 210 3729761
T: 210 3729671
T: 210 3729714
T: 210 3729649
T: 210 3666016
T: 210 3666051

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
e-mail: tm.diagon.ipiresion@efka.gov.gr    
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
T: 210 3729772
Υπάλληλοι
T: 210 3729689
T: 210 3729506
T: 210 3666314
T: 210 3729672
T: 210 3666010
T: 210 3666052
T: 210 3729645
T: 210 3666013
T: 210 3729529

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
e-mail: d.tech@efka.gov.gr
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 3662300
Υπάλληλοι
T: 210 3662481

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ
e-mail: tm.progdimoprat@efka.gov.gr
Δημοπρατήσεις έργων και μελετών
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
T: 210 3662350
Υπάλληλοι
T: 210 3662429
T: 210 3662389
T: 210 3662481

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
e-mail: tm.meleton@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκπόνηση μελετών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων, παρακολούθηση συμβάσεων, μελετών και σύνταξη προδιαγραφών - αυτοψίες έκδοση οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662305
Υπάλληλοι
T: 210 3662368
T: 210 3662390
T: 210 3662334
T: 210 3662433
T: 210 3662418
T: 210 3662413
T: 210 3662459
T: 210 3662369

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
e-mail: tm.constr@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων και υφιστάμενων κτιρίων καθώς και καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών δημοσιών έργων.    
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662306
Υπάλληλοι
T: 210 3662399
T: 210 3662406
T: 210 3662408
T: 210 3662405
T: 210 3662416
T: 210 3662422
T: 210 3662387
T: 210 3662430
T: 210 3662398

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
e-mail: d.tech.thess@efka.gov.gr
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26, ΤΚ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
για τις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ήπειρος και Κέρκυρα

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 2310  373401
Υπάλληλοι
2310 373404
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
e-mail: tm.meleton.thess@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκπόνηση μελετών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων, παρακολούθηση συμβάσεων και σύνταξη προδιαγραφών
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 2310 373411
Υπάλληλοι
T: 2310 373410
T: 2310 373406
T: 2310 373409
T: 2310 373417
T: 2310 373422
T: 2310 373446
T: 2310 373423

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
e-mail: tm.constr.thess@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων και υφιστάμενων κτιρίων
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 2310 373405
Υπάλληλοι
T: 2310 373441
T: 2310 373432
T: 2310 373403
T: 2310 373440
T: 2310 373442

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
e-mail: tm.syntirisis.thess@efka.gov.gr    
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εκτέλεση, επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και συσκευών
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 2310 373414
Υπάλληλοι
T: 2310 373427
T: 2310 373447
T: 2310 373428
T: 2310 373449
T: 2310 373429
T: 2310 373444
T: 2310 373426
T: 2310 373448
T: 2310 373418
T: 2310 373415
T: 2310 373450

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
e-mail: d.aperiousias@efka.gov.gr
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 3662432

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
e-mail: tm.mitr.aperiousias@efka.gov.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662431
Υπάλληλοι
T: 210 3662460
T: 210 3662462
T: 210 3662358

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ e-ΕΦΚΑ
e-mail: tm.axiop.aperiousias@efka.gov.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662367
Υπάλληλοι
T: 210 3662463
T: 210 3662464
T: 210 3662360
T: 210 3662380
T: 210 3662361

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΕΤΕΑΕΠ
e-mail: tm.aperiousiaseteaep@efka.gov.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662432
Υπάλληλοι
T: 210 3662377

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
e-mail: d.stegasis@efka.gov.gr
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19, ΤΚ 10679 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Στέγαση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων του Φορέα καθώς και των  παραχωρημένων ακινήτων στις ΔΥΠΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 3662310

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
e-mail: tm.stegasis@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, διενέργεια διαγωνισμών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών, συντονισμός για την υλοποίηση εγκατάστασής τους 
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662434
Υπάλληλοι
T: 210 3662362
T: 210 3662329
T: 210 3662427
T: 210 3662447
T: 210 3662365
T: 210 3662381
T: 210 3662482
T: 210 3662485
T: 210 3662364
T: 210 3662311
T: 210 3662402

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
e-mail: tm.diax.aperiousias@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Εφαρμογή διατάξεων κανονισμού πολυκατοικίας, ταυτοποίηση πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών για την Αττική, κατανομή κοινόχρηστων δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α., παρακολούθηση & διαχείριση  παραχωρηθέντων ακινήτων όπου στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονομικές Υπηρεσίες
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662410
Υπάλληλοι
T: 210 3662358
T: 210 3662353
T: 210 3662315
T: 210 3662359

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
e-mail: tm.syntirisis@efka.gov.gr
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
1. Συντονισμός, Εκτέλεση & Επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών συντήρησης, επισκευής, κτιριακών & ΗΛΜ εγκαταστάσεων  ακινήτων, οχημάτων, μηχανημάτων.
2. Εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού σταθερής τηλεφωνίας. 
3. Έλεγχος & εργασίες επισκευής εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείων, (πχ ρολόγια παρουσίας)
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3662384
Υπάλληλοι
T: 210 3662438
T: 210 3662452
T: 210 3662302
T: 210 3662303
T: 210 3662335
T: 210 3662450
T: 210 3662489
T: 210 3662338
T: 210 3662332
T: 210 3662309
T: 210 3662348
T: 210 3662327
T: 210 3662478
T: 210 3662317

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
e-mail: d.ekp@efka.gov.gr
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58, ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων ενδοϋπηρεσιακών ή σε συνεργασία με άλλους Φορείς για κατάρτιση   υπαλλήλων και έτερων ωφελούμενων σε όλα τα αντικείμενα του e-ΕΦΚΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
T: 210 3676813

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
e-mail: tm.proggr.ekp@efka.gov.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3676897
Υπάλληλοι
T: 210 3676817
T: 210 3676974
T: 210 3676902

ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
e-mail: tm.ypost.ekp@efka.gov.gr
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 210 3676834
Υπάλληλοι
T: 210 3676832
T: 210 3676831

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
e-mail: tm.ekp.vel@efka.gov.gr
ΚΩΛΕΤΤΗ 23-25 Γ, ΤΚ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προϊστάμενος Τμήματος
T: 2310 564680
Υπάλληλοι
T: 2313 324721
T: 2310 564682

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ:
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7, ΤΚ 10682 ΑΘΗΝΑ
Υπάλληλοι
T: 210 5201153
T: 210 5221127