Εξωδικαστικός μηχανισμός

Σχετικά με την Εγκύκλιο 30/21.7.2017 «Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4469/2017 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

1Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ικανότητα πτώχευσης και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εφόσον:
 

 • Οι συνολικές προς ρύθμισης οφειλές του ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ
 • Κατά την 31/12/2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1/7/2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε βάρος του

2Που υποβάλλεται η αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

3Πότε υποβάλλεται η αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Δυνατότητα υποβολής αίτησης υπάρχει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του σχετικού νόμου, δηλ. από 03/08/2017 και έως 31/12/2018.

4Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

Σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης:
 

 • Οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Οφειλέτες που τηρούν διπλοαπογραφικό λογιστικό σύστημα να πληρούν μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:
  α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
  β) θετική καθαρή θέση (equity)

5Ποιοι δεν υπάγονται στη διαδικασία;

- Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
- Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα
- Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών
- Ασφαλιστικές εταιρείες
- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον:

 • Έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4307/2017 ή του ν.3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτησή τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την υποβολή της αίτησης
 • Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτησή του και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης
 • Έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, για τα νομικά πρόσωπα, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασιστεί η αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης
 • Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση, είτε από το νόμο για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, χρεοκοπία, απάτη κλπ.

6Ποιες οφειλές δε ρυθμίζονται με τον εξωδικαστικό μηχανισμό;

-Οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/2016
-Απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων

7Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση;

Πλήρη στοιχεία οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού, κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων προς αυτών ποσών, πρόταση ρύθμισης, έκθεση βιωσιμότητας, κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, φορολογικά έγγραφα και χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λ.π.

8Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης;

Ορίζεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συντονιστής της διαδικασίας, ο οποίος διενεργεί έλεγχο πληρότητας της αίτησης, την κοινοποιεί στους πιστωτές και επιβλέπει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

9Τι γίνεται εάν το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής μου είναι προς έναν πιστωτή;

Εάν οι απαιτήσεις προς έναν πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων, η αίτηση προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

10Τι γίνεται εάν το σύνολο των οφειλών μου προς όλους τους πιστωτές είναι μέχρι 50.000 ευρώ;

Οι διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπουν έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης ώστε στις περιπτώσεις συνολικής οφειλής από 20.000 έως 50.000 ευρώ να ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία.

11Πότε ξεκινά η διαδικασία διαπραγμάτευσης;

Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη του απαιτούμενου ποσοστού απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών από το συντονιστή.

12Πότε αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης;

Από την ημερομηνία αποστολής από το συντονιστή της πρόσκλησης προς τους πιστωτές και για χρονικό διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή και μη, αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση.

13Πότε αίρεται η αναστολή;

Όταν περαιωθεί η διαδικασία ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ή εάν ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

14Χρειάζεται δικαστική επικύρωση η συμφωνία αναδιάρθρωσης βάσει εξωδικαστικού μηχανισμού;

Η επικύρωση της συμφωνίας είναι προαιρετική και υποβάλλεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη.

15Πόσο δεσμευτική είναι η απόφαση επικύρωσης;

Η απόφαση για την επικύρωση αποτελεί τίτλο εκτελεστό και καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

16Πότε είναι άκυρη η σύμβαση αναδιάρθρωσης για τον ΕΦΚΑ;

Άκυρη είναι για τον ΕΦΚΑ όταν όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης προβλέπει:
 

 • Την αποπληρωμή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε περισσότερες από 120 δόσεις.
 • Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ανά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα.
 • Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ.
 • Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.
 • Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

Σχετικά με την Εγκύκλιο 1/4.1.2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων». Πρόκειται για την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€)

1Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην απλοποιημένη διαδικασία υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.4469/2017;

Οι οφειλέτες με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4469/2017, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) έως 31/12/2018.

2Σε ποια περίπτωση δεν επιτρέπεται ένας οφειλέτης να ρυθμίσει την οφειλή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Κ.Υ.Α.;

Εκτός από την περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια βιωσιμότητας της εν λόγω απόφασης, οφειλέτης δε δύναται να ρυθμίσει με την τυποποιημένη διαδικασία όταν η συνολική αξία της περιουσίας του είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση.

3Πότε θεωρείται ένας οφειλέτης βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης;

'Ενας οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
α) παρουσιάζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και
β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8).

4Με ποιο τρόπο ρυθμίζονται οι οφειλές;

Ο οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Tο ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120). Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη σταθερό επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

5Προβλέπεται διαγραφή χρεών στην τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης;

Για τους οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και βιωσιμότητας προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

6Πότε περιορίζεται ο αριθμός των δόσεων;

Στην περίπτωση που από την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη διαπιστώνεται δυνατότητα καταβολής μεγαλύτερης μηνιαίας δόσης από αυτή που αρχικά υπολογίστηκε.

7Πώς προσδιορίζεται η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη;

Ως ποσοστό (2,75%) του θετικού καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) βάσει του οποίου αξιολογήθηκε η βιωσιμότητα του οφειλέτη.