Επιδόματα / Εξωϊδρυματικό επίδομα (Παραπληγίας)

1Τι είναι το εξωιδρυματικό επίδομα?

Είναι το ποσό το οποίο χορηγείται, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους, όταν πληρούνται συγκεκριμένες Ιατρικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

2Ποιος το δικαιούται?

Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:
Οι συνταξιούχοι (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) του e-ΕΦΚΑ και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:
α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή
δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,
ανεξάρτητα αν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή    
θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την
περίπτωση (ζ).
Επίσης χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή της παραπληγίας – τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

3Ποια είναι η διαδικασία χογήγησης του επιδόματος?

  • Αίτηση στον e-ΕΦΚΑ, συνοδευόμενη από : Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΜΚΑ ή Κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου, ιατρικά πιστοποιητικά και εξετάσεις τελευταίου τετραμήνου, υπεύθυνη δήλωση περί μη νοσηλείας σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.
  • Χορήγηση από τον e-ΕΦΚΑ παραπεμπτικού προς εξέταση από Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
  • Υγειονομική εξέταση από Πρωτοβάθμια Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) ΚΕ.Π.Α. . Στην περίπτωση που ο αιτών δεν συμφωνεί με τη Γνωμάτευση της Α.Υ.Ε., δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της γνωμάτευσης αυτής και να υποβληθεί σε εξέταση από Δευτεροβάθμια Επιτροπή (Β.Υ.Ε.).
  • Προσκόμιση της Γνωμάτευσης στην υπηρεσία που θα κρίνει την αίτηση.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

4Ποιες είναι οι προυποθέσεις χορήγησης?

Χρονικές :
(για άμεσα ασφαλισμένους)
- 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα(4) χρόνια που προηγούνται της
ημερομηνίας κατά την οποία εμφανίστηκε η πάθηση, από τις οποίες οι 50 ημέρες
πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο 15μηνο ή
- 1000 ημέρες οποτεδήποτε.
( Οι άμεσοι ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ, δικαιούνται εξωιδρυματικό επίδομα με
τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται με την αρ. πρωτ.
Φ10035/25796/1144/20.12.2006 Υπουργική Απόφαση:
- Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 40 μήνες ασφάλισης.
Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το επίδομα καταβάλλεται από το φορέα με
τους περισσότερους μήνες ασφάλισης.
- Να έχουν αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας κατά το
χρόνο που κατέστησαν ανίκανοι.

Επιπλέον, για τη χορήγηση του επιδόματος σε εν ενεργεία ασφαλισμένο δεν
πρέπει να οφείλονται οφειλές ή ο ασφαλισμένος που έχει ρυθμίσει την οφειλή
του σε δόσεις καταβάλλει αυτές εμπρόθεσμα.
Στους συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους που
πάσχουν από τις ως άνω παθήσεις, το επίδομα χορηγείται χωρίς άλλες
προϋποθέσεις).

Ο χρόνος ασφάλισης σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που
εντάχθηκαν στον
e-ΕΦΚΑ, καθώς και ο χρόνος Δημοσίου, συνυπολογίζονται για
την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων.

 (για μέλη οικογένειας)
Εξετάζονται οι παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να
πληρούνται πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν
απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε εργασίες για τις οποίες τα
πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ήταν
συνταξιούχοι του κλάδου ή του ΟΓΑ, όταν επήλθε η αναπηρία τους και για όλο
το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγιναν ανάπηροι.


Ιατρικά κριτήρια (παθήσεις και ποσοστό αναπηρίας).
α) παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
β) μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
γ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, ή
δ) το σύνδρομο κλάματος γαλής ή
ε) ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή
στ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
ζ) έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή δύο κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και
ένα κάτω άκρο, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή
η) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω, ανεξάρτητα αν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους ή
θ) έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την
περίπτωση (ζ).
Επίσης χορηγείται και σε όσους πάσχουν από ασθένειες, οι οποίες κατά την κρίση
της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με αυτή
της παραπληγίας – τετραπληγίας, σε ποσοστό 67%.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

5Που πρέπει να υποβάλλω αίτηση?

Η αίτηση, υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ, σε έντυπη μορφή.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

6Τι δικαιολογητικά χρειάζονται?

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο,
  • ΑΜΚΑ ή Κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου,
  • Ιατρικά Πιστοποιητικά και εξετάσεις τελευταίου τετραμήνου,
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη νοσηλείας σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ. ΟΓΑ καθώς και για τα
μέλη της οικογένειάς τους η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι δεν
νοσηλεύονται σε άσυλο ανιάτων, ίδρυμα ασυλιακού ή προνοιακού χαρακτήρα ή
σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

 

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

7Πόσος χρόνος απαιτείται για την διεκπεραίωση του αιτήματος?

Η αίτηση για τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος ακολουθεί τη
σειρά προτεραιότητας που υπάρχει για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται στον e-
ΕΦΚΑ, τόσο ενώπιον των υγειονομικών επιτροπών όσο και ενώπιον των
ασφαλιστικών οργάνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες διαπίστωσης του χρόνου ασφάλισης και έχουν κατατεθεί όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

8Τι ποσό θα πάρω?

Το ποσό του επιδόματος ισούται με το 20πλάσιο του ημερομισθίου του
ανειδίκευτου εργάτη της 31/12/2011 (33,57 ευρώ).
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση του μονού ακρωτηριασμού, ισούται με το
10πλάσιο
του ως άνω ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Από 1/1/2013 χορηγείται στους δικαιούχους του εξωιδρυματικού
επιδόματος ένα ολόκληρο ποσό επιδόματος ως δώρο Χριστουγέννων και μισό ποσό
ως δώρο Πάσχα και Επίδομα Άδειας. Τα ποσά αυτά επιμερίζονται σε δώδεκα μήνες
και ενσωματώνονται στο μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό. Έτσι, το μηνιαίο ποσό του
εξωιδρυματικού επιδόματος ανέρχεται σε 783,30 € ή σε 391,65 € στην περίπτωση
του μονού ακρωτηριασμού.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

9Πότε αναστέλλεται το εξωιδρυματικό επίδομα?

Η καταβολή του εξωιδρυματικού επιδόματος αναστέλλεται στην περίπτωση
που ο δικαιούχος νοσηλευτεί σε ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους στον τ. ΟΓΑ καθώς και
για τα μέλη της οικογένειάς τους, η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται σε
περίπτωση νοσηλείας σε άσυλο ανιάτων, ίδρυμα ασυλιακού ή προνοιακού
χαρακτήρα ή νοσηλείας σε ψυχιατρείο με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ.

Για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους στον τ. ΟΑΕΕ, η καταβολή του
επιδόματος αναστέλλεται σε όλες τις περιπτώσεις όταν υπάρχει νοσηλεία με
δαπάνες του φορέα, σε ιδρύματα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 30 ημερών.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

10Πότε γίνεται μονιμοποίηση του εξωιδρυματικού επιδόματος?

Το εξωιδρυματικό επίδομα μονιμοποιείται μόνο εφόσον η υγειονομική
επιτροπή κρίνει ότι το επίδομα πρέπει να χορηγείται εφ΄ όρου ζωής.

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

11Δικαιούμαι να υποβάλλω αίτηση ένστασης?

Στην περίπτωση που ο αιτών δεν συμφωνεί με τη Γνωμάτευση της ΑΥΕ,
δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά της γνωμάτευσης αυτής και να υποβληθεί σε
εξέταση από Δευτεροβάθμια Επιτροπή (ΒΥΕ).
Σε κάθε περίπτωση κατά της απόφασης του αρμόδιου ασφαλιστικού
οργάνου μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής
Επιτροπής και όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα (προσφυγή, έφεση, αίτηση αναίρεσης). O χρόνος άσκησης της προσφυγής ορίζεται ρητά στην απόφαση του Διευθυντή της Μονάδας.

 

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

12Έχω σύνταξη γήρατος, μπορώ να αιτηθώ εξωιδρυματικό επίδομα?

Όλοι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως της αιτίας συνταξιοδότησής τους, μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος και να το λάβουν, εφόσον πληρούν τις χρονικές και ιατρικές προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω

(Τελευταία ενημέρωση 31/05/2021)

13Έχω λάβει για δύο χρόνια το εξωιδρυματικό επίδομα λόγω παραπληγίας και έληξε. Δικαιούμαι παράταση μέχρι να περάσω από υγειονομική επιτροπή;

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε το επίδομα για έξι ακόμα μήνες εφόσον εκκρεμεί εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. χωρίς υπαιτιότητά σας.

 

(Τελευταία ενημέρωση 29/12/2020)

14Λαμβάνω το εξωιδρυματικό επίδομα λόγω παραπληγίας. Έχω δικαίωμα να εργάζομαι χωρίς επιπτώσεις στο ποσό του επιδόματος;

Η νομοθεσία που ισχύει για τους εργαζόμενους συνταξιούχους δεν εφαρμόζεται στους δικαιούχους του εξωϊδρυματικού επιδόματος και επομένως μπορείτε να εργαστείτε και να λαμβάνετε κανονικά το επίδομα.

 

(Τελευταία ενημέρωση 29/12/2020)