Επίδομα Μητρότητας - Μη Μισθωτών

1Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας), για τις άμεσα ασφαλισμένες μη μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ); 

Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις άμεσα ασφαλισμένες μη μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ), απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

2Ποια είναι η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις μη μισθωτές ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ;

Οι ασφαλισμένες μη μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ) υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: https://www.efka.gov.gr/el/elektronike-aitese-choregeses-epidomatos-metroteta


Για τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
Α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αντλείται μέσω διασύνδεσης ή επισυνάπτεται ως αρχείο pdf).

Β. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ καταχωρίζει τον αριθμό της άδειας παραμονής της ή επισυνάπτει  φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ ή δελτίο μόνιμης διαμονής.  

Γ. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να καταχωρίζει τον αριθμό άδειας διαμονής της, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.  

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)
 

3Ποιες περιπτώσεις μη μισθωτών ασφαλισμένων γυναικών εξυπηρετούνται με ραντεβού στις Τοπικές Διευθύνσεις μέσω της υπηρεσίας «Μένουμε Ασφαλείς», για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας); 

Α. Οι μη μισθωτές ασφαλισμένες του τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ και  τ. ΕΤΑΑ/e-ΕΦΚΑ, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι μη μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες υιοθετούν τέκνο, καθώς και οι αμειβόμενες με τίτλο κτήσης.

Β. Ειδικώς, οι ασφαλισμένες του τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ των ανωτέρω περιπτώσεων, πρέπει να κλείνουν ραντεβού με την Τοπική Διεύθυνση, στην οποία ανήκει η έδρα της επιχείρησής τους. Μπορούν να εντοπιστούν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Μάθε πού Ανήκεις». 

Γ. Οι ασφαλισμένες του τ. ΕΤΑΑ/e-ΕΦΚΑ των ανωτέρων περιπτώσεων, μπορούν να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στην Τοπική Διεύθυνση, στην οποία ανήκει η κατοικία τους ή να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Α’ Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ, 28ης Οκτωβρίου 54, 10682, Αθήνα. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

4Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της αίτησης;

Το αίτημα για χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία τοκετού.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

5Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η ασφαλισμένη ή ο εκπρόσωπος σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης; 

Μπορεί να υποβάλει αίτηση θεραπείας-ένσταση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον της αρμόδιας Διοικητικής Επιτροπής του e-ΕΦΚΑ.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)
 

6Για πόσο χρονικό διάστημα επιδοτείται η μητρότητα; 

Α. Οι άμεσα ασφαλισμένες του  τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Β. Οι αυτοαπασχολούμενες άμεσα ασφαλισμένες του τ. ΕΤΑΑ/e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

Γ. Οι άμεσα ασφαλισμένες του τ. ΟΓΑ/ e-ΕΦΚΑ, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, άπαξ επίδομα μητρότητας. 

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

7Μπορεί να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκπρόσωπος της ασφαλισμένης, για τη χορήγηση επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας);

Ναι, κατόπιν εξουσιοδότησής της εφόσον ανήκει στις κατηγορίες που δεν υποστηρίζονται ηλεκτρονικά.

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)

8Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις μη μισθωτές ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ); 

Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό της δικαιούχου, σύμφωνα με τις ημερομηνίες του επισυναπτόμενου πίνακα. 

Πίνακας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2022

(Τελευταία Ενημέρωση: 16/09/2022)