Οικονομική καρτέλα εργοδότη

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Οικονομική καρτέλα εργοδότη, οι πιστοποιημένοι εργοδότες, έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν οικονομικά στοιχεία που αφορούν στις κινήσεις (χρέωση - πίστωση) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.

Οι οικονομικές κινήσεις αυτές αφορούν εισφορές που έχουν :

  • δηλωθεί μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
  • καταβληθεί μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π.
  • καταλογιστεί ως αποτέλεσμα του Ελέγχου Δηλωθέντων - Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.)
  • θεωρηθεί αχρεωστήτως καταβληθείσες ως αποτέλεσμα του Ε.Δ.Κ.

Επισήμανση: Η εικόνα χρέωσης από την ΑΠΔ ενεργείται μετά την επεξεργασία της από το ΟΠΣ - ΕΦΚΑ, ενώ για τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων κλπ, απαιτούνται περίπου τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καταβολής τους.

Ο πιστοποιημένος εργοδότης εισάγει ως κριτήρια αναζήτησης το χρονικό διάστημα που τον αφορά και το σύστημα παρουσιάζει είτε σε μορφή εμφάνισης είτε σε μορφή αναφοράς (pdf) τις κινήσεις που έχουν ημερομηνία που περιλαμβάνεται στο αιτούμενο χρονικό διάστημα.

Για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Οικονομική καρτέλα εργοδότη, οι εργοδότες κάνουν χρήση των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ.