Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης Μη Μισθωτών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έναρξη εργασιών σας στην φορολογική διοίκηση και εφόσον έχετε υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, βάση των δηλωθέντων ΚΑΔ πρέπει να υποβάλλεται Αίτηση Εγγραφής στον Φορέα(Ν.4892/2022 άρθρο 22), ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή με φυσική παρουσία μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

Με την αίτησή σας, θα επιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία σας και θα παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή υπαγωγή σας στην ασφάλιση. Σε περίπτωση που πρόκειται για την πρώτη σας έναρξη εργασιών, μπορείτε να επιλέξετε την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (μειωμένες εισφορές) για μία πενταετία.

alert Προσοχή!!

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση εγγραφής, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή σας.