Ηλεκτρονική Υπηρεσία Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς

Μέσω της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» ο εργοδότης μπορεί  - με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτει για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου - να αναζητήσει και να τροποποιήσει / διορθώσει συγκεκριμένες αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ. ανά ασφαλισμένο και εγγραφή της Α.Π.Δ. άπαξ.

 

 Ειδικότερα:

 

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν για το έτος 2019 φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.Δ. (Κ.Α.Δ. προς διόρθωση):

 

 • Δικηγόροι        0810  (εγκύκλιος 28/2017)
 • Μηχανικοί       0700  (εγκύκλιος 6/2017)
 • Υγειονομικοί   0710  (εγκύκλιος 18/2017)

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν για το έτος 2020 φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.Δ. (Κ.Α.Δ. προς διόρθωση):

 

 • Δικηγόροι         0810
 • Μηχανικοί        0700 (εγκύκλιος 6/2017) ή

                                      0054, 0055, 0056, 0057 (εγκύκλιος 48/2020)

 • Υγειονομικοί    0710

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά τη καταχώριση, για το έτος 2019 είναι αυτή των Κ.Α.Δ. (Κ.Α.Δ. σε ισχύ για αντικατάσταση):

 

 • Δικηγόροι          0031
 • Μηχανικοί         0052
 • Υγειονομικοί     0053

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά τη καταχώριση, για το έτος 2020 είναι αυτή των Κ.Α.Δ. (Κ.Α.Δ. σε ισχύ για αντικατάσταση) :

 

 • Δικηγόροι         0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049,

                          0050 (εγκύκλιος 47/2020)

 • Μηχανικοί         0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069,

                                 0070, 0071(εγκύκλιος 8/2021)

 • Υγειονομικοί    0058, 0059, 0060, 0061 (εγκύκλιος 48/2020)

 

Ο εργοδότης στο στάδιο της μεταβολής της αναλυτικής εγγραφής επιλέγει από προεπιλεγμένες λίστες Κ.Α.Δ., Κωδικών Ειδικοτήτων και Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.)

 

Ανάλογα με την επιλογή, προσδιορίζονται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην επιλεγείσα ασφάλιση (Για απασχολήσεις από τον Ιούνιο 2020 και μετέπειτα, μετά την επιλογή του Κωδικού Ειδικότητας, εμφανίζονται δύο (2) Κ.Π.Κ. για πλήρη και μειωμένη απασχόληση με δυνατότητα επιλογής)

 

 

    ΕΙΔΙΚΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Μηχανικοί/Υγειονομικοί με Δ.Π.Υ.– Κ.Α.Δ.0800 -Άρθρο 39, παρ.9, ν.4387/2016

 

Οι εγγραφές που μπορούν να επιλεγούν για τα  έτη 2019 και 2020  φέρουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ τους ακόλουθους  Κωδικούς Ειδικότητας  προς διόρθωση:

 

Κ.Α.Δ.

Κωδ. Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

0800

000800

 080

000820

0801

000821

0802

000801

  081

000813

0811

000814

0812

000802

 082

000815

0821

000816

0822

000803

 083

000817

0831

000818

0832

  (σχετ. εγκ. 17/2017)

 

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση των στοιχείων με επιλογή «Μηχανικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» για το έτος 2019, για αντικατάσταση, είναι η ακόλουθη:

 

Κ.Α.Δ.

Κωδ. Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

0800

000800

 080

000821

0802

000803

 083

000818

0832

 

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση των στοιχείων με επιλογή «Υγειονομικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» για το έτος 2019, για αντικατάσταση, είναι η ακόλουθη:

 

Κ.Α.Δ.

Κωδ. Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

         0800

000803

 083

000818

0832

 

Μετά την επιλογή από λίστες τιμών, για το έτος 2019 και για τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων δημιουργείται αυτόματα και υποχρεωτικά εγγραφή περί κλάδου πρόνοιας (2η εγγραφή _Κωδικός Ειδικότητας 2)

 

Η κωδικοποίηση που είναι διαθέσιμη στον χρήστη κατά την καταχώριση των στοιχείων  με επιλογή «Μηχανικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» / «Υγειονομικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016»  για το έτος 2020, για αντικατάσταση είναι κοινή και είναι η ακόλουθη  :

 

 Κ.Α.Δ.

Κωδ. Ειδικότητας

Κ.Π.Κ.

        0800

000803

 083

000818

0832

  (σχετ. εγκ. 48/2020)

 

  Μετά την επιλογή από λίστες τιμών, για το έτος 2020 :

 

 • για την ιδιότητα «Μηχανικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» δημιουργούνται αυτόματα και υποχρεωτικά δύο εγγραφές,  περί κλάδου πρόνοιας (2η εγγραφή _Κωδικός Ειδικότητας 2) και κλάδου επικουρικής ασφάλισης (3η εγγραφή _ Κωδικός Ειδικότητας 3)
 • για την ιδιότητα «Υγειονομικός παρ.9, άρθρου 39, ν.4387/2016» δημιουργείται αυτόματα και υποχρεωτικά μία εγγραφή, περί κλάδου πρόνοιας (2η εγγραφή _Κωδικός Ειδικότητας 2)

 

Οι πρόσθετες ανωτέρω αυτόματες εγγραφές (κλάδων πρόνοιας ή/και επικουρικής ασφάλισης) απεικονίζονται περιοριστικά (ΜΟΝΟ) στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης», ο οποίος ενημερώνεται σε τακτικές ροές.