Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων

Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (Α.Α.Λ.Α) περιλαμβάνει τις εγγραφές της αιτούμενης χρονικής περιόδου, ίσης ή μεγαλύτερης του εξαμήνου και αφορά απασχόληση μόνο στον αιτούντα εργοδότη. 

Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα, φέρει την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των δεδομένων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη διεκπεραίωση αιτήματος σε άλλους φορείς. Σε αυτή την περίπτωση τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης μπορούν να λαμβάνονται απευθείας από τους φορείς αυτούς.