Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που αναζητούνται στις περιπτώσεις των αιτήσεων επιστροφής αναδρομικών από κληρονόμους

Έχοντας υπόψη την λειτουργία της νέας αυτοματοποιημένης διαδικασίας περί αιτήσεων επιστροφής αναδρομικών από κληρονόμους συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, όσον αφορά τα δικαιολογητικά τα οποία θα αναζητείτε, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 1. Το Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις: 

  α) εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Ελλάδος το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 4 μηνών από τον θάνατο του συνταξιούχου και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών

  β) εάν ο αιτών είναι ανήλικος κάτοικος Ελλάδος το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 1 έτους από την ενηλικίωση του αιτούντα και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών

  γ) εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Εξωτερικού το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 12 μηνών από τον θάνατο του συνταξιούχου και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών
   
 2. Το Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία οποτεδήποτε μετά το θάνατο του συνταξιούχου και εάν αυτό εκδόθηκε εφόσον δεν επιδέχεται αλλαγές.
   
 3. Το Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του τριμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την προσκόμιση των πιστοποιητικών που απαιτούνται στο gov.gr στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
Αναλυτικότερα:

 1. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
  (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses-kleronomias

  Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπόψη ότι:
  - δήλωση αποποίησης κληρονομίας γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου κληρονομίας
  - δικαστήριο κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.
 2. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών
  (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon).
   
 3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης
  (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-demosieuses-diathekes

  Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπόψη ότι:
  - αρμοδιότητα για δημοσίευση διαθήκης έχει το Ειρηνοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης.
  - το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το Πρωτοδικείο αυτό, καθώς και από τα λοιπά δικαστικά καταστήματα και τις προξενικές αρχές.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ηλεκτρονικά, οι κληρονόμοι πρέπει να κλείνουν ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθούν από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην περίπτωση που το αίτημα επιστροφής αναδρομικών εξετάζεται και ολοκληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία Πληρωμών / Εκκαθάρισης Συντάξεων στα επιμέρους υποκαταστήματα e – Ε.Φ.Κ.Α., υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51 σύμφωνα με τις οποίες καθυστερούμενες ασφαλιστικές παροχές οφειλόμενες σε δικαιούχο αποβιώσαντα μπορούν να καταβληθούν κατά σειρά από το τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην σύζυγο, τα παιδιά ή τους γονείς του θανόντα, χωρίς ευθύνη του Ταμείου έναντι τυχόν άλλων δικαιούχων οι οποίοι μπορούν να στραφούν μόνο κατά αυτού που τα έλαβε.