Διασφάλιση Οφειλών για τη Μεταβίβαση Ακινήτων

1Έχω ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Μπορώ να λάβω μέσω διαδικτύου Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού;

Όχι. Όταν υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. δεν είναι δυνατή η έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου. Η έκδοσή του στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται χειρόγραφα διότι απαιτείται έλεγχος από αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο  περί διασφάλισης ή μη των οφειλών. Το ίδιο ισχύει  και στην περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής με παρακράτηση του τιμήματος της μεταβίβασης.

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

2Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εκδίδεται από την υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. η οποία διενεργεί τον έλεγχο περί διασφάλισης ή μη των ασφαλιστικών μου οφειλών;

Όχι. Οι υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. δεν χορηγούν Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, παρά μόνο βεβαιώνουν στις κατά τόπον αρμόδιες για την έκδοση του Αποδεικτικού υπηρεσίες μισθωτών και μη μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., αν οι οφειλές είναι διασφαλισμένες ή μη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής με παρακράτηση του τιμήματος της μεταβίβασης.

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

3Έχω ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίες προέρχονται από την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολώ στην επιχείρησή μου καθώς και από την προσωπική μου ασφάλιση ως μη μισθωτός (αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης). Θα πρέπει να προσκομίσω για...

Έχω ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίες προέρχονται από την ασφάλιση του προσωπικού που απασχολώ στην επιχείρησή μου καθώς και από την προσωπική μου ασφάλιση ως μη μισθωτός (αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης). Θα πρέπει να προσκομίσω για κάθε αιτία/προέλευση οφειλής διακριτό Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας;

 

Το ενιαίο αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται μόνο σε περίπτωση μη οφειλής.
Όταν υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές από διαφορετική αιτία/προέλευση το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας δεν εκδίδεται ενιαία. 
Για την έκδοσή του ο μεταβιβάζων θα πρέπει να λάβει διακριτό αποδεικτικό για τις εργοδοτικές οφειλές από την κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. και διακριτό αποδεικτικό για τις οφειλές από την προσωπική του ασφάλιση ως μη μισθωτός (αυτοαπασχολούμενος) από την κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία μη μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το ίδιο ισχύει  και στην περίπτωση έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής με παρακράτηση του τιμήματος της μεταβίβασης.
 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

4Έχω ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. Πρέπει να ρυθμίσω τις οφειλές μου για να μπορέσω να μεταβιβάσω το ακίνητό μου;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73) προβλέπεται ότι η ρύθμιση των οφειλών είναι προαιρετική, είτε η μεταβίβαση έχει τίμημα  π.χ. πώληση, είτε δεν έχει, π.χ. γονική παροχή, δωρεά, κλπ.

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

5Έχω ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. Πρέπει να παραχωρήσω ισόποση εμπράγματη ή άλλη χρηματική διασφάλιση για τις εν λόγω οφειλές για να μπορέσω να μεταβιβάσω το ακίνητό μου;

Εξαρτάται από το είδος της μεταβίβασης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73) προβλέπεται ότι αν η μεταβίβαση είναι από χαριστική αιτία, δηλαδή δεν έχει τίμημα π.χ. δωρεά, γονική παροχή, κλπ τότε η ισόποση διασφάλιση της οφειλής είναι υποχρεωτική. 
Αντίθετα, αν η μεταβίβαση έχει τίμημα π.χ. πώληση, τότε η διασφάλιση της οφειλής είναι προαιρετική, υπό την προϋπόθεση ότι το τίμημα της μεταβίβασης θα παρακρατηθεί από τον συμβολαιογράφο και θα αποδοθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση πραγματοποιείται με Βεβαίωση Οφειλής η οποία υπέχει θέση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
 

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

6Έχω ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ταυτόχρονα φορολογικές οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο αλλά το τίμημα της μεταβίβασης ακόμα και αν παρακρατηθεί από τον συμβολαιογράφο δεν επαρκεί για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών μου. Μπορώ...

   Έχω ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ταυτόχρονα φορολογικές οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο αλλά το τίμημα της μεταβίβασης ακόμα και αν παρακρατηθεί από τον συμβολαιογράφο δεν επαρκεί για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών μου. Μπορώ να μεταβιβάσω το ακίνητο με Βεβαίωση Οφειλής;

 

Ναι, υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 25 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73) όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235) προβλέπεται ότι όταν το τίμημα δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του συνόλου των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών οι οποίες αναγράφονται στις Βεβαιώσεις Οφειλής, τότε ο συμβολαιογράφος νομιμοποιείται να παρακρατήσει το τίμημα και να ικανοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α. συμμέτρως, αφού προαφαιρέσει από το τίμημα τυχόν φορολογικές οφειλές του μεταβιβάζοντα από ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φόρο Κληρονομιάς, Δωρεάς, Γονικής Παροχής κλπ, οι οποίες βαρύνουν το προς μεταβίβαση ακίνητο, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται με τίμημα τουλάχιστον ίσο με την αντικειμενική αξία του ακινήτου και το τίμημα επαρκεί για την κάλυψη τουλάχιστον των προαφαιρούμενων οφειλών (αν υπάρχουν).

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

7Έχω ρυθμισμένες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θέλω να πωλήσω το ακίνητό μου. Με ποια μέσα μπορώ να διασφαλίσω τις ασφαλιστικές μου οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για να μην παρακρατηθούν από το τίμημα της μεταβίβασης;

Οι ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να διασφαλιστούν ιδίως με τα ακόλουθα μέσα:


•    Με εγγραφή κατάσχεσης σε άλλο ακίνητο αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με τις ασφαλιστικές οφειλές και υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο είναι μη βεβαρυμμένο και οι ασφαλιστικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τις 70.000€.
•    Με εγγραφή υποθήκης σε άλλο ακίνητο αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με τις ασφαλιστικές οφειλές και υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο είναι μη βεβαρυμμένο ή βεβαρυμμένο με μικρό ύψος βαρών σε σχέση με τις οφειλές  και την αξία του ακινήτου.
•    Με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τραπέζης ύψους ίσου με τις ασφαλιστικές οφειλές.
 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

8Θέλω να πωλήσω το ακίνητό μου αλλά αδυνατώ να διασφαλίσω τις ασφαλιστικές μου οφειλές μου προς τον e-ΕΦΚΑ με τα προαναφερόμενα μέσα διασφάλισης. Μπορεί τρίτο πρόσωπο να εγγυηθεί για μένα και να παραχωρήσει την απαιτούμενη διασφάλιση;

Ναι. Οι ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να διασφαλιστούν με τα προαναφερόμενα μέσα είτε από τον ίδιο τον μεταβιβάζοντα είτε από τρίτο πρόσωπο το οποίο θα αναδεχτεί τις ασφαλιστικές οφειλές του, υπογράφοντας σχετική σύμβαση σωρευτικής αναδοχής. Διευκρινίζεται ότι η σωρευτική αναδοχή των οφειλών από τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει τον μεταβιβάζοντα από τις οφειλές του, αλλά αυτές βαρύνουν ταυτόχρονα και τους δύο και ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών με αναγκαστικά μέτρα κατά αυτών.

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

9Θέλω να μεταβιβάσω το ακίνητό μου στο τέκνο μου με γονική παροχή, αλλά αδυνατώ να διασφαλίσω τις οφειλές μου με τα προαναφερόμενα μέσα διασφάλισης. Η αναδοχή των οφειλών μου από το τέκνο μου αρκεί ως διασφάλιση ή απαιτείται και η παραχώρηση από το...

    Θέλω να μεταβιβάσω το ακίνητό μου στο τέκνο μου με γονική παροχή, αλλά αδυνατώ να διασφαλίσω τις οφειλές μου με τα προαναφερόμενα μέσα διασφάλισης. Η αναδοχή των οφειλών μου από το τέκνο μου αρκεί ως διασφάλιση ή απαιτείται και η παραχώρηση από το τέκνο μου πρόσθετης εμπράγματης ή χρηματικής διασφάλισης;

 

Ναι αρκεί. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης η οποία πραγματοποιείται από χαριστική αιτία, π.χ. γονική παροχή ή δωρεά, θεωρείται ότι οι οφειλές είναι διασφαλισμένες εφόσον το τέκνο ή ο δωρεοδόχος αναδεχτούν τις ασφαλιστικές οφειλές του μεταβιβάζοντα, υπογράφοντας σχετική σύμβαση σωρευτικής αναδοχής, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να παραχωρήσουν ισόποση εμπράγματη ή χρηματική διασφάλιση.

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)

10 Έχω ρυθμίσει και διασφαλίσει τις οφειλές μου προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αλλά το τίμημα της μεταβίβασης υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του προς μεταβίβαση ακινήτου. Απαιτείται η παροχή πρόσθετης διασφάλισης ίσης με τη διαφορά μεταξύ αντικειμενικής...

 Έχω ρυθμίσει και διασφαλίσει τις οφειλές μου προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αλλά το τίμημα της μεταβίβασης υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του προς μεταβίβαση ακινήτου. Απαιτείται η παροχή πρόσθετης διασφάλισης ίσης με τη διαφορά μεταξύ αντικειμενικής αξίας και τιμήματος;

 

Ναι απαιτείται. Η διαφορά πρέπει να διασφαλιστεί με τα προαναφερόμενα μέσα διασφάλισης ή με προεξόφληση μη ληξιπρόθεσμων μελλοντικών δόσεων ρύθμισης.

 

(Τελευταία ενημέρωση 10/05/2021)