Διαγωνισμοί

Οκτ
07
2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 139978, ΑΔΑΜ: 21PROC009286799) που αφορά στην παροχή υπηρεσιών: Α) Ιατρού Εργασίας και Β) Τεχνικού Ασφαλείας, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. (ΦΠΥ 63/21)

Οκτ
06
2021

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του e - ΕΦΚΑ με θέμα "Διαγωνισμός για την εκμίσθωση για χρονικό διάστημα 30 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 έτη) με επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης του ακινήτου επί της οδού Ζαλόκωστα 7"

Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης του e - ΕΦΚΑ με θέμα "Διαγωνισμός για την εκμίσθωση για χρονικό διάστημα 30 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 έτη) με επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης του ακινήτου επί της οδού Ζαλόκωστα 7"

Οκτ
05
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.665,40€ πλέον ΦΠΑ (73.985,10€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας

Οκτ
05
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια που στεγάζονται οι δομές αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας του e-ΕΦΚΑ για διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης έως 14-10-2023.

Σεπ
30
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 63/21)

Διενέργεια  Ανοικτού ΗλεκτρονικούΔιαγωνισμού Κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Α) Ιατρού Εργασίας  και Β) Τεχνικού Ασφαλείας,   για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. 

Σεπ
22
2021

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 133.340,00€ πλέον ΦΠΑ (165.295,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στις Π.Ε. Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου για τα έτη 2021-2022

Σεπ
22
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 72/21)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, ως ισχύει, για την Προμήθεια 160 εκτυπωτών ασπρόμαυρης εκτύπωσης, 1 έγχρωμου εκτυπωτή και 100 σαρωτών εγγράφων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του e-ΕΦΚΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Σεπ
06
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.260,00€ πλέον ΦΠΑ (84.642,40€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού για τα έτη 2022-2023 στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας

Σεπ
06
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 5ΔΣ/2021) για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Σεπ
03
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 40/21)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,
για την προμήθεια υλικού Η/Υ, δικτυακού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού IP τηλεφωνίας  των υποδομών του e-ΕΦΚΑ, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.