Διαγωνισμοί

Φεβ
15
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) αδειών χρήσης του προϊόντος Oracle GoldenGate και την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης (Product Support) των αδειών για ένα (1) έτος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 76.698,76 € πλέον ΦΠΑ ή 95.106,46 € συμπ/νου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

Φεβ
11
2021

Ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων πρώην Φορέων κύριας και επικουρικής Ασφάλισης, που έχουν ενταχθεί στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης του τεύχους Διακήρυξης με θέμα: «Ψηφιοποίηση χαρτώου αρχείου ασφαλιστικής ιστορίας ασφαλισμένων πρώην Φορέων κύριας και επικουρικής Ασφάλισης, που έχουν ενταχθεί στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) », με ΑΔΑΜ: 21DIAB000015099

Φεβ
09
2021

Απόφαση δεύτερης μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης”

Απόφαση δεύτερης μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης”

Φεβ
04
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 3.000 πακέτων γαντιών μιας χρήσης των 100 τμχ (μεγέθους medium), με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 23.400,00€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ (ή 24.804,00 € συμπ/νου ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
 

Ιαν
27
2021

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης"

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης του έργου: “Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης"

Ιαν
21
2021

Ανακοίνωση σχετικά με τον διαγωνισμό (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 82006) που αφορά τη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Παράταση της καταληκτικής  ώρας υποβολής των προσφορών του με αρ. πρωτ. 2966/7-01-2021 (αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ :82006 & ΑΔΑΜ : 21PROC007983762) Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης του e- ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος. (ΦΠΥ 39/19)

Ιαν
21
2021

Επανάληψη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη Λήψη Μέτρων Ασφαλείας λόγω έκθεσης επικινδύνου για το ιδιόκτητο κτίριο του e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Βουλής 6 Αθήνα, με προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Ιαν
15
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 71/20)

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (μελανοταινιών, μελανιών, γραφιτών και τυμπάνων) για κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και άλλων οργανικών μονάδων του νομού Αττικής που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Αττικής, καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ,  για το έτος 2021, με την διενέργεια Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ

Ιαν
13
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 58/20)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 331890/11-12-20 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (ΦΠΥ 58/20)
 

Ιαν
07
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 39-19)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης του e-ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος