Διαγωνισμοί

Σεπ
29
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια σαράντα (40) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/h, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην πόλη της Αθήνας προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 19.600,00 € πλέον ΦΠΑ ή 24.304,00 € συμπ/νου ΦΠΑ με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (επανάληψη) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλ

Σεπ
28
2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια :"Εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού backup) ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε δύο πληροφοριακά συστήματα που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της υλοποίησης δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Φορέα, 
προϋπολογισθεισας δαπάνης 84.500,00€ πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α. (ήτοι 104.780,00€ συμπ/νου του ισχύοντος Φ.Π.Α.)  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής"

Σεπ
23
2020

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια 2.000 πακέτων γαντιών μιας χρήσης (100 τεμαχίων) για την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 10.440,00€ πλέον (του ισχύοντος) ΦΠΑ, ήτοι 11.066,40€ συμπ/νου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Σεπ
22
2020

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου: Στατική ενίσχυση του ιδιόκτητου κτιρίου του Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου: Στατική ενίσχυση του ιδιόκτητου κτιρίου του Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο, για την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω Μη.Μ.Ε.Δ..

Σεπ
21
2020

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ΦΓ 21ΕE/20

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 8.064,70€ πλέον ΦΠΑ (10.000,23€συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την κάθε ομάδα ειδών. ΦΓ 21ΕΕ/20

Σεπ
17
2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διόρθωση της προκήρυξης με ΑΔΑ:ΨΓ1Τ465ΧΠΙ-0ΨΗ (συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου σύμβασης εκμίσθωσης) για τον δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση για χρονικό διάστημα 30 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών) με εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του ακινήτου επί της οδού Ζαλοκώστα 7-9, στην Αθήνα, ο οποίος θα διενεργηθεί 30/09/2020, ημέρα Τετάρτη

Σεπ
11
2020

Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 122987/17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:79695 & ΑΔΑΜ:20PROC006879324)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 122987/17-06-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:79695 & ΑΔΑΜ:20PROC006879324) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4412/16. (ΦΠΥ33/19)

Αύγ
06
2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Απεγκατάσταση, Μεταφορά και Επανεγκατάσταση του Κεντρικού Μηχανογραφικού εξοπλισμού τ.ΤΑΥΤΕΚΩ στο κτίριο της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών e-ΕΦΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.117 του Ν.4412/16 (ΦΠΥ 54/19)

Αύγ
06
2020

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια σαράντα (40) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, ψυκτικής ισχύος 12.000 BTU/h, τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην πόλη της Αθήνας προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 19.600,00 € πλέον ΦΠΑ ή 24.304,00 € συμπ/νου ΦΠΑ με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τ

Ιούλ
24
2020

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια οργάνων μέτρησης και εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 8.064,70€ πλέον ΦΠΑ (10.000,23€συμπ/νου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την κάθε ομάδα ειδών.     ΦΓ 21Ε/20