Διαγωνισμοί

Μάρ
27
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Μάρ
27
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μάρ
27
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μάρ
26
2019

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : Αναλωσίμων Ειδών Εκτυπωτών (γραφίτης, μελάνι, μελανοταινία, τύμπανο) για χρονικό διάστημα δυο ετών (2019 - 2020) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, συνολικού κόστους 4.311.651,39€ συμπ/νου του ΦΠΑ (για το έτος 2019 ποσό 2.221.419,86€ συμπ/νου του ΦΠΑ και για το έτος 2020, ποσό 2.090.231,53€ συμπ/νου του ΦΠΑ), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μάρ
22
2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του ανελκυστήραστο κτίριο του ΕΦΚΑ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του ανελκυστήραστο κτίριο του ΕΦΚΑ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σερρών

Μάρ
21
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια: 350 τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax), με εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ πανελλαδικά, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το έτος 2019, συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 66.150,00 € πλέον ΦΠΑ.

Μάρ
20
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Α' ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΒΡΟΥ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Μάρ
20
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Θ' ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΦΚΑ

Μάρ
20
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Ε' ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Μάρ
20
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Γ' ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΘΗΡΑ