Διαγωνισμοί

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΥΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Δομές χωρικής αρμοδιότητας ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα έως είκοσι τρείς (23) μήνες με δικαίωμα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες

Μάρ
23
2021

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 90267/12-03-21 Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε εξήντα (60) ακίνητα ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ


Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ.
90267/12-03-21 (ΑΔΑ: 96ΠΨ46ΜΑΠΣ-ΗΤΓ ΑΔΑΜ:21PROC008277449) Συνοπτικού διαγωνισμού
για την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε εξήντα (60) ακίνητα
ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ. (ΦΠΥ4/21)
 

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ Θεσσαλίας για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης, παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.
 

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χρονικής διάρκειας έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες.

Μάρ
22
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προϋπολογισθείσας δαπάνης #221.748,00€# πλέον ΦΠΑ (#274.967,52€# συμπ/νου του ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης #137.649,00€# πλέον ΦΠΑ (#170.684,76€# συμπ/νου του ΦΠΑ)  όπως περιγράφονται στον πίνακα π

Μάρ
19
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών κατά περίπτωση (με ημερομηνία έναρξης την 01/11/2021) με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών  σύμφωνα με τον Πίνακα της παρούσας (περιλαμβάνονται έτη 2021, 2022, 2023, 2024)

Μάρ
17
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια
που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος
ΦΠΥ 21/2021

Μάρ
12
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 4/21)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού , σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών  έκδοσης  πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε εξήντα (60) ακίνητα ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής