Διαγωνισμοί

Μάι
02
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη φύλαξη του ακινήτου «Νοσηλευτικό Ίδρυμα Εμπορικού Ναυτικού» (Ν.Ι.Ε.Ν), ιδιοκτησίας πρώην ΝΑΤ, χρονικής διάρκειας 5 μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Απρ
22
2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για Προμήθεια υλικών για χρωματισμούς, σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για χρωματισμούς, σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Yπηρεσίες του ΕΦΚΑ (Ομάδα Α: Χρώματα - Αστάρια - Διαλυτικά - Στόκοι - Στεγανοποιητικά, Ομάδα Β: Εργαλεία βαφής - Λοιπά αναλώσιμα είδη), πιθανής δαπάνης #26.610,85# ευρώ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 

Απρ
08
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη για την προμήθεια Ταινιών Λήψης Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας (Back up Tapes) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Συστημάτων του ΕΦΚΑ με την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Απρ
08
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια :
«α) Διαφόρων ειδών εντύπων & μηχανογραφικών εντύπων, β) Διαφόρων ειδών φακέλων, καθώς και γ) φωτοαντιγραφικού χαρτιού»,  για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικού κόστους 3.013.305,75 € πλέον ΦΠΑ (ή με φπα 3.736.499,13 €) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κάθε ομάδα ειδών

Απρ
05
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση    ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ

Απρ
05
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση   ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ 

Απρ
05
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση  ΤΗΣ Θ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απρ
05
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗ ΘΗΒΑ 

Απρ
05
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση    ΤΗΣ Η’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ του ΕΦΚΑ 

Απρ
05
2019

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση   ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ