Διαγωνισμοί

Νοέ
18
2020

Διευκρινήσεις ΦΠΥ 05/20

Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθ. πρωτ.

Νοέ
17
2020

Πρόσκληση για προμήθεια

Πρόσκληση για την προμήθεια, αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνικούς υπαλλήλους του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Στέγασης, για την υλοποίηση εργασιών στα κτίρια που πραγματοποιούνται μεταστεγάσεις κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.44

Νοέ
16
2020

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τοπικής Δ/νσης Αργολίδας στην Νέα Τίρυνθα και χώρων αρχείων στο Άργος

Νοέ
09
2020

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια: 
I. Αναλωσίμων Εκτυπωτών & Αναλωσίμων ενός εκτυπωτή – σχεδιογράφου για την κάλυψη αναγκών του e-ΕΦΚΑ (προϋπολογισθείσα δαπάνη 16.200,00 € πλέον ΦΠΑ ή 20.088,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ) και
II. Αναλωσίμων/Ανταλλακτικών για το Πολυμηχάνημα-Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα LEXMARK X950de της Κ.Υ ΚΕΑΟ, για το υπόλοιπο του 2020 (προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.100,00 € πλέον ΦΠΑ ή 2.604,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ)

Νοέ
06
2020

ΦΠΥ 52 /20 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης 289668/6-11-2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ασφάλισης των οχημάτων και μοτοποδηλάτων του e-ΕΦΚΑ χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης του e- ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης, για ένα (1) έτος ακόμη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 117 του Ν. 4412/16. 

Νοέ
03
2020

Χoρήγηση παράτασης του διαγωνισμού ΦΓ 56Ε/19

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΒ.1 για τον  επαναληπτικό ανοικτό  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  (άνω των ορίων) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα (60) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα,διάρκειας 5 ετών        ΦΓ 56Ε/19

Οκτ
27
2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση  της Γ΄ Τοπικής Διεύθυνσης Βορείου Τομέα Αθηνών του e-ΕΦΚΑ.

Οκτ
27
2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA), για υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Διαχείρισης Έργου-Διασφάλισης Ποιότητας, Ασφάλειας σε Συστήματα του e-ΕΦΚΑ και Υπεύθυνου Ασφάλειας, Συντήρησης Λογισμικού Εφαρμογών και Εκπαίδευσης/Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση του συνόλου των υπηρεσιών για άλλους δώδεκα (12) μήνες.

Οκτ
27
2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την προμήθεια 8.000 τμχ μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες κοινότητας), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της ΚΥ του e-ΕΦΚΑ, που προκύπτουν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, προϋπολογισθείσας  δαπάνης ποσού 11.200,00 € πλέον ΦΠΑ ή 11.872,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 6%

Οκτ
26
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση έτους 2021 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το αρ. 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016