Διαγωνισμοί

Φεβ
25
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 5/2022)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια αναλωσίμων (μελανοταινιών, μελανιών, γραφιτών και τυμπάνων) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, μηχανές γραφείου, ρολόγια παρουσίας, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (για το κάθε είδος-τμήμα).

Φεβ
22
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατω των ορίων, για την προμηθεια αναλωσιμων εκτυπωτων για Δομές χωρικής αρμοδιότητας ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα 2022/23.

Φεβ
18
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Ανάδειξη εταιρείας μεταφορών που θα παράσχει προσωπικό, μηχανήματα και υλικά συσκευασίας, προκειμένου να υλοποιηθούν μετακομίσεις Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ πανελλαδικά.

Φεβ
17
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στα κτίρια που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των υλικών και των ποσοτήτων αυτών.

Φεβ
17
2022

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.861,32,00€ πλέον ΦΠΑ (29.588,0€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου για τα έτη 2022-2023.

Φεβ
15
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών : 1. Τεχνικού Ασφαλείας 2. Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 2022 αρχομένης από την υπογραφή της,  με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης για το έτος 2023, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Φεβ
11
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την κάλυψη των αναγκών Επισκευής / Συντήρησης σε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, ηλεκτροκίνητα ρολά και συναφή αντικείμενα, στα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στο Νομό Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Φεβ
11
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 87/21)

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  άνω των ορίων για την  Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης/τροποποίησης λογισμικού, ή/και μεταφοράς δεδομένων 2.000 Ανθρωπομηνών, στο υπάρχον Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου, του e-ΕΦΚΑ  για διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών 

Φεβ
11
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για δύο (2) έτη για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού στα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e – ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Φεβ
11
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών από πιστοποιημένους εκτιμητές, εκτίμησης της μισθωτικής και της αγοραίας αξίας, καθώς και μελέτης αξιοποίησης με εκτίμηση της μισθωτικής αξίας δεκαπέντε (15) συνολικά ακινήτων ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.