Διαγωνισμοί

Ιαν
13
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 58/20)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 331890/11-12-20 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών (ΦΠΥ 58/20)
 

Ιαν
07
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 39-19)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης του e-ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος

Ιαν
04
2021

Πρόσκληση για προμήθεια

Επαναληπτική Πρόσκληση για την προμήθεια, αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνικούς υπαλλήλους του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Στέγασης, για την υλοποίηση εργασιών στα κτίρια που πραγματοποιούνται μεταστεγάσεις κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ

Δεκ
21
2020

Έγγραφο 342114-21/12/2020

Αναγγελία κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο: Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης

Δεκ
21
2020

Διακήρυξη για διενέργεια διαγωνισμού

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών οπλισμού & σκυροδέματος των όψεων στο Ζ' Υποκ/μα Μισθωτών Θεσ/νίκης 

Δεκ
11
2020

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 58/20)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. (ΦΠΥ 58/20)

Δεκ
08
2020

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης – αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 9.350,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ (ή 11.594,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Δεκ
03
2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.720,14€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 85.212,98 € συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022 για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά, φορτηγά και μοτοποδήλατα) που
ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης της
αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου diesel κίνησης (κατά την ημέρα παράδοσης) της περιοχής

Νοέ
27
2020

Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθμό πρωτ 272237/23-10-20 Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθμό πρωτ 272237/23-10-20 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:100410 ΑΔΑΜ:20PROC007533910) Διακήρυξης του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται σε έτοιμο πακέτο λογισμικού, παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων στο νέο σύστημα, εκπαίδευση χρηστών και παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης από τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία για χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) μην

Νοέ
19
2020

Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 64/20)

Πρόσκληση για την προμήθεια: 
α) 8.000 τμχ Επιτραπέζιων Ημερολογίων (γυριστά βάσης) έτους 2021 (Ομάδα Α), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ (ή 5.952,00 συμπ/νου ΦΠΑ) β) 130 τμχ Ημερολογίων/Ατζεντών (δερματίνη) έτους 2021 (Ομάδα Β), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 435,50 € πλέον ΦΠΑ (ή 540,02 συμπ/νου ΦΠΑ),ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 5.235,50€ πλέον ΦΠΑ (ή 6.492,02 συμπ/νου ΦΠΑ)