Διαγωνισμοί

Μάρ
31
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και του λογισμικού της Κεντρικής Ασφαλούς Διάταξης Έκδοσης και Διαχείρισης Ψηφιακών Πιαστοποιητικών, Cosign FIPS/CC, που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με διακαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

Μάρ
31
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την για τη Διασύνδεση του e- ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΦΠΥ 66/20)

Μάρ
31
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.351,40€ πλέον ΦΠΑ  (214.894,60€ συμπ/νου ΦΠΑ ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για τα έτη 2021-2022

Μάρ
30
2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Πρόσκληση για την Προμήθεια Οργάνων Μετρήσεων, Οργάνων Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων καθώς και Οργάνων και Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με συλλογή προσφορών.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων ανά είδος. 
 

Μάρ
29
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  προϋπολογισθείσας δαπάνης #48.031,60€# πλέον ΦΠΑ (ποσό #59.559,19€# συμπ/νου ΦΠΑ)  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις Δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του e-ΕΦΚΑ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για το έτος 2021

Μάρ
24
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής, για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών έως 12 μήνες, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Μάρ
24
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης #200.074,32# πλέον ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης #107.910,50€# πλέον ΦΠΑ όπως περιγράφονται στον πίνακα προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικ

Μάρ
24
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Κρήτης για χρονικό διάστημα  από 01/11/2021 και έως είκοσι τέσσερεις (24)  μήνες κατά περίπτωση , με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των  υπηρεσιών έως δώδεκα (12) μήνες  κατά περίπτωση  με λήξη   31/03/2024.

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας 

Μάρ
23
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.872,00 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, για χρονικό διάστημα έως 17 μηνών για τη Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία και για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών για τη Χίο με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και με κριτήριο&nb