Διαγωνισμοί

Ιούλ
31
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια : «« α) δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων (προϋπολογισθείσας δαπάνης 287.500,00 € πλέον ΦΠΑ ή 356.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%) &  β) τριάντα (30) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας Διευθυντών (προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.800,00 € πλέον ΦΠΑ ή 5.952,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 292.300,00 € πλέον ΦΠΑ

Ιούλ
30
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ταινιών Λήψης Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας (Back up Tapes) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Συστημάτων του ΕΦΚΑ με την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΦΓ 13Ε/19.

Ιούλ
30
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : «Ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη αναγκών των μονάδων του ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 482.955,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ιούλ
25
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού, σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. (ιδιόκτητα και μισθωμένα) αλλά και σε ιδιόκτητo κτίριo του Ε.Φ.Κ.Α. τo οποίo εκμισθώνει προς δημόσιο φορέα (Υπουργείο Εργασίας), χρονικής διάρκειας (2) δύο ετών, με δικαίωμα του ΕΦΚΑ για παράταση των υπηρεσιών για (1) ένα επιπλέον έτος. (ΦΠΥ 24/19)

Ιούλ
25
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια : 1) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, 2) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) για server – room και 3) κλιματιστικού μηχανήματος τύπου «ντουλάπας» τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ.

Ιούλ
18
2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων (fax) με εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ πανελλαδικά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών.

Ιούλ
02
2019

Διακήρυξη Ανοιχτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών των πάσης φύσεως εργασιών  επισκευής και συντήρησης καθώς και των αναγκαίων  ανταλλακτικών  και ελαστικών που θα χρειαστούν κατά τη συντήρηση ή επισκευή των οχημάτων ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ πανελλαδικά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

Ιούν
28
2019

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Ιούν
07
2019

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού

Διακήρυξη Επαναληπτικού  Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού  κάτω των ορίων για την προμήθεια: α)Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών, β)Υδραυλικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών για την εκτέλεση εργασιών επισκευής από τους τεχνίτες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ και της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης, σε κτίρια της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης) για το έτος 2019, με κριτήριο κατκαύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικής προυπολογισθείσας δαπάνης ποσού 92.49

Ιούν
06
2019

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την απεγκατάσταση, μεταφορά και επανεγκατάσταση των Κεντρικών μηχανογραφικών εξοπλισμών πληροφορικής του τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του τ.ΤΣΑΥ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΦΠΥ  1/19