Διαγωνισμοί

Μάρ
29
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 8/2022)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Α) Ιατρού Εργασίας και Β) Τεχνικού Ασφαλείας, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, για χρονικό διάστημα ενός έτους με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για παράταση για ένα (1) επιπλέον έτος.
ΑΡ. ΦΠΥ 8/2022

Μάρ
23
2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 17/22)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16 (παρ. 5), κάτω των ορίων,για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, ενός (1) αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στο ιδιόκτητο κτίριο του e-ΕΦΚΑ, που βρίσκεται επί της οδού Ομήρου 13 στα Τρίκαλα, στο οποίο στεγάζονται οι τοπικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΠΕΔΥ και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του έργου, δηλ.

Μάρ
18
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση ημικεντρικών συστημάτων κλιματισμού τεχνολογίας VRV VRF για την κάλυψη των αναγών των δομών αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Μάρ
11
2022

Παροχή διευκρινήσεων επί της με αριθ. πρωτ. 99914/02-03-22 Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας

Παροχή διευκρινήσεων επί της με αριθ. πρωτ. 99914/02-03-22 (Α/Α Συστήματος 156367 – ΑΔΑΜ 22PROC010129990) Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων (εκτιμώμενης αξίας  92.520,00€ πλέον ΦΠΑ), για την προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών συσκευών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δομών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής (για το κάθε είδος).

Μάρ
11
2022

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.800,00€ πλέον ΦΠΑ (10.912,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για τις ΠΕ Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για τα έτη 2022-2023.

Μάρ
10
2022

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Δομές χωρικής αρμοδιότητας ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα έως δέκα επτά (17) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες

Μάρ
09
2022

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Μάρ
02
2022

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια toner – drum – μελανιών (γνήσιων & συμβατών) προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.587,64 € πλέον ΦΠΑ (91.248,67 € συμπ/νου ΦΠΑ) για τις ανάγκες των Δομών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το έτος 2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (για το κάθε είδος).

Μάρ
02
2022

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων (εκτιμώμενης αξίας 92.520,00€ πλέον ΦΠΑ), για την προμήθεια γνήσιων αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών συσκευών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των δομών του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για το έτος 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής (για το κάθε είδος)
Φεβ
25
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 64/21)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), την έκδοση επικαιροποιημένων Υπεύθυνων Δηλώσεων Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη και εκθέσεων παράδοσης πρωτοκόλλου ελέγχου, των ιδιόκτητων κτιρίων του e-Ε.Φ.Κ.Α.