Διαγωνισμοί

Απρ
22
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 111189/31-03-21 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:104948 & ΑΔΑΜ:21PROC008366494) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη Διασύνδεση του e- ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI)».(ΦΠΥ66/20)
Απρ
21
2021

Παροχή διευκρινήσεων επί της με αριθ. πρωτ.111189/31-03-21 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη Διασύνδεση του e- ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση

Παροχή διευκρινήσεων επί της με αριθ. πρωτ.111189/31-03-21 (Α/Α
Συστήματος 104948 – ΑΔΑΜ 21PROC008366494) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για τη Διασύνδεση του e- ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic
Exchange of Social Security Information - EESSI)» ΦΠΥ 66/20

Απρ
20
2021

Χoρήγηση παράτασης προσφορών διαγωνισμού

Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών κατά περίπτωση (με ημερομηνία έναρξης την 01/11/2021) με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών

Απρ
16
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΦΠΥ 30 / 2021)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού μόνο σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (ιδιόκτητα και μισθωμένα), χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής , για χρονικό διάστημα ενός έτους με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για παράταση για ένα (1) επιπλέον έτος. ΦΠΥ 30 / 2021 

Απρ
16
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 6/21)

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής  υπηρεσιών για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του e-Ε.Φ.Κ.Α. χρονικής διάρκειας δύο (2)ετών, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους.

Απρ
15
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΓ 19/21)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια α)Υγρών καθαρισμού και β)Υλικών καθαρισμού για την κάλυψη των αναγκών των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για δύο(2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 52.863,00€ πλέον ΦΠΑ (ή 65.550,12€ συμπ/νου ΦΠΑ) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Τμήμα Α-Υγρά καθαρισμού: 16.980,00€ πλέον ΦΠΑ , Τμήμα Β- Υλικά καθαρισμού: 35.883,00€ πλέον ΦΠΑ.

Απρ
07
2021

Παροχή διευκρινίσεων επί της αρ. πρωτ. 100120-22.03.2021 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού καθαριότητας

Παροχή διευκρινήσεων επί της με αριθ.πρωτ. 100120/22-03-2021 (Α/Α Συστήματος : 107871 - ΑΔΑΜ: 21PROC008317069) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες

Απρ
05
2021

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ. Αρ. Πρωτ. 102221/23-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008325102) Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ. Αρ. Πρωτ. 102221/23-03-2021 (ΑΔΑΜ:
21PROC008325102) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δομές χωρικής αρμοδιότητας
ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα έως 23 μήνες με δικαίωμα παράτασης
έως 12 μήνες.

Απρ
05
2021

Παροχή διευκρινίσεων επί της 107743-23.03.2021 Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες αρχής γενομένης από 1/11/2021 (Α/Α Συστήματος 107743- αρ.πρωτ.102052/23-3-2021)

Απρ
02
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 3.000 πακέτων γαντιών μιας χρήσης των 100 τμχ, για την κάλυψη των αναγκών του e-ΕΦΚΑ.