Διαγωνισμοί

Απρ
21
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμεν: την παροχή για δύο έτη, υπηρεσιών :Α) Ιατρού Εργασίας και Β) Τεχνικού Ασφαλείας, στα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e – ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Απρ
19
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA) για υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Διαχείρισης Έργου-Διασφάλισης Ποιότητας, Ασφάλειας σε Συστήματα του e-ΕΦΚΑ και Υπεύθυνου Ασφάλειας, Συντήρησης Λογισμικού Εφαρμογών, On-demand Συμβουλευτικές/Υποστηρικτικές Υπηρεσίες των Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι εκτός παραγωγικής λειτουργίας, Εκπαίδευσης/Μεταφοράς Τεχνογνωσίας σε στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε νέο Ανάδοχο, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, μ

Απρ
15
2022

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.

Απρ
14
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δύο (2) κτιρίων του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα  επί των οδών Α) Δραγατσανίου 8 και Β) Πανεπιστημίου 46  για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει  

Απρ
14
2022

Πρόσκληση για προμήθεια (ΦΓ 24/22)

Πρόσκληση για την «Προμήθεια ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακών σφραγίδων για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ, με διάρκεια ισχύος για ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, με δυνατότητα προαίρεσης μέρους ή του συνόλου αυτών για ένα (1) επιπλέον έτος», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.

Απρ
12
2022

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.391,00€ πλέον ΦΠΑ (7.924,84€ συμπ/νου  ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Π.Ε. Κεφαλληνίας για το έτος 2022

Απρ
11
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για κάθε ενδιαφερόμενο για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης (Product Support) τεσσάρων (4) παλαιότερα αποκτηθέντων Αδειών Χρήσης του προιόντος "Oracle GoldenGate" για ένα (1) έτος (ΦΠΥ 12/22)

Απρ
11
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( ΦΓ 28/22)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των κτιρίων που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη ετήσιων αναγκών. 

Απρ
08
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για τη μακροχρόνια μίσθωση (operating leasing) για τέσσερα (4) έτη (48 μήνες) ,ενός (1) αυτοκινήτου το οποίο θα καλύπτει τις μετακινήσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ σε όλη την Ελλάδα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απρ
04
2022

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 11/22)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια δύο (2) αδειών χρήσης του προϊόντος Oracle GoldenGate και την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξής (Product Support) τους για ένα (1) έτος», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.600,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 45.384,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.