Διαγωνισμοί

Σεπ
21
2018

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια - αντικατάσταση επαναφορτιζόμενων μπαταριών των ηλεκτρικών εργαλείων του τμήματος συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης & Τεχνικών Υπηρεσιών, δαπάνης 2.306,40 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Σεπ
20
2018

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια λέβητα κεντρικής θέρμανσης και υδραυλικών υλικών απαραίτητων για την σύνδεση με το υπάρχων δίκτυο του κτιρίου Ακαδημίας 21 Αθήνα, ιδιοκτησίας του  ΕΦΚΑ, δαπάνης 3.809,34 € συμπ/νου του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Σεπ
20
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΡΟΥ ΤΗΣ Β’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ του ΕΦΚΑ ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Σεπ
10
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Δ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Σεπ
10
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ Ι’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σεπ
10
2018

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

ροκήρυξη νέου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη στέγαση ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ του ΕΦΚΑ

Σεπ
06
2018

Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού πιθανής δαπάνης #110.922,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ για την «Προμήθεια κι εγκατάσταση δεκατριών (13)  αδειών χρήσης του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics , καθώς και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος », με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.