Διαγωνισμοί

Μάι
31
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την προμήθεια ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ DOMAIN CONTROLLER), ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, και έπειτα από συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 13.690,00€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ ή 16.975,60 € συμπ/νου του ΦΠΑ.

Μάι
20
2021

Προκήρυξη νέου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Μίσθωση κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ρεθύμνης

Μάι
20
2021

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για στέγαση

Προκήρυξη δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Ε’ Τοπικής   Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης του e-ΕΦΚΑ (Δήμοι Θέρμης και Θερμαϊκού) και τη στέγαση αρχείων  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Μάι
19
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επαναληπτική Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης Παροχής υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού και του λογισμικού της Κεντρικής Ασφαλούς Διάταξης Έκδοσης και Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών, Cosign FIPS/CC, που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Πατησίων 12 στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με διακαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

Μάι
18
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΓ 26/21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια βιβλίων πρωτοκόλλου & διεκπεραίωσης εγγράφων για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός έτους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Μάι
18
2021

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης #48.031,60€# πλέον ΦΠΑ (ποσό #59.559,19€# συμπ/νου ΦΠΑ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις Δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του e-ΕΦΚΑ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για το έτος 2021

Μάι
14
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ για την θερινή περίοδο 2021.
 

Μάι
12
2021

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης τριακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (#383.169,10€#) πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (#475.129,80€) συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής (με τη συμμετοχή των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών ΠΕΔΥ και ΕΟΠΥΥ) για μία διετία από την υπογραφή της σύμ

Απρ
23
2021

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων

Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, στο λογισμικό εφαρμογής προσυνταξιοδοτικού επιδόματος δικαιούχων του τ. ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους.

Απρ
22
2021

Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό (αρ.πρωτ.διακήρυξης :135421/15-4-21)

Διευκρινήσεις για τον συνοπτικό διαγωνισμό (αρ.πρωτ.διακήρυξης :135421/15-4-21), που αφορά την Προμήθεια α) Υγρών καθαρισμού και β) Υλικών καθαρισμού, για την κάλυψη των αναγκών των Οργανικών Μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για δύο (2) έτη, (ΦΓ 19/21)