Διαγωνισμοί

Σεπ
06
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.260,00€ πλέον ΦΠΑ (84.642,40€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού για τα έτη 2022-2023 στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας

Σεπ
06
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( 5ΔΣ/2021) για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Σεπ
03
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 40/21)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,
για την προμήθεια υλικού Η/Υ, δικτυακού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού IP τηλεφωνίας  των υποδομών του e-ΕΦΚΑ, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
 

Σεπ
03
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 45/21)

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Κεντρικού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΠΥ 45/21)
 

Σεπ
01
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για την παροχή έκτακτων υπηρεσιών απολύμανσης σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, που έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό COVID-19, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 6 (παρ. 10) του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Αύγ
31
2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 60/21)

  Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) και Συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), που βρίσκονται εγκατεστημένα σε κτίρια του νο

Αύγ
23
2021

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Αύγ
19
2021

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση αυτοτελούς ακινήτου ιδιοκτησίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού Σταδίου 41, στην Αθήνα

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κατάθεσηκλειστών προσφορών για την εκμίσθωση αυτοτελούς ακινήτου ιδιοκτησίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού Σταδίου 41, στην Αθήνα.

Ιούλ
28
2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 133.340,00€ πλέον ΦΠΑ (165.295,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στις Π.Ε. Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου για τα έτη 2021-2022
Ιούλ
27
2021

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 35/21)

Διακήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος.