Διαγωνισμοί

Νοέ
14
2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών/υλικών για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) των κτιρίων που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των κτιρίων που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Νοέ
09
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 175.388,40 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με μονομερές δικαίωμα του Φορέα προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών μέχρι δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2

Νοέ
09
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 75/23)

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4412/16

Νοέ
02
2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,για την προμήθεια: 1) είκοσι τριών (23) ηλεκτρονικών υπολογιστών αναβαθμισμένων δυνατοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, 2) δεκαέξι (16) ηλεκτρονικών υπολογιστών αναβαθμισμένων δυνατοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μελετών του e-ΕΦΚΑ και 3) δύο (2) Εκτυπωτών Πλαστικών Καρτών για την έκδοση ΕΚΑΑ.

Οκτ
27
2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #58.367,90 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #72.118,50 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2024 για την προμήθεια: Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου , ποσού #46.125,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #12.042,90 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%. Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που εξυπηρετούν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, ποσού #12.042,90 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #14.932,50 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α.
Οκτ
24
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Οκτ
23
2023

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 64 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Οκτ
16
2023

Τεύχη Δημοπράτησης Έργου

Εργασίες επισκευής στα 3 ιδιόκτητα κτίρια του e-ΕΦΚΑ Χανίων

Οκτ
13
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Κεντρικού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του e-ΕΦΚΑ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους. ΦΠΥ 64/23
Οκτ
06
2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΦΓ 70/23)

Πρόσκληση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση/αντικατάσταση περσίδων σκίασης σε κτίρια που στεγάζονται/μεταστεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας προς κάθε ενδιαφερόμενο και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής