Διαγωνισμοί

Μάι
19
2023

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΓ 11/23

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση του κεντρικού καταλόγου χρηστών του e-ΕΦΚΑ, την κεντρική διαχείριση των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ τα οποία αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την ασφάλεια των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ» 
Σύμβαση 2 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ»

Μάι
18
2023

Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας/αποσφράγισης αυτών, για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 32.000,00€ πλέον ΦΠΑ (ή 39.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ) για την «Εκτύπωση και προμήθεια 400.000τμχ Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.          (Αρ. πρωτ.

Μάι
18
2023

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΓ 30/23

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την εκτύπωση και προμήθεια 400.000τμχ Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Μάι
17
2023

Επισκευές και επεμβάσεις σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική, έτους 2023

Επισκευές και επεμβάσεις σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική, έτους 2023

Μάι
16
2023

Παράταση διαγωνισμού Πειραιώς 64

Παράταση της διενέργειας του με Αριθ. Πρωτ. 99150/28.02.23 Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης του διατηρητέου ακινήτου ιδιοκτησίας e-ΕΦΚΑ, επί της οδού Πειραιώς 64, Αθήνα, που έχει ορισθεί να διενεργηθεί στις 17.05.2023 για δεκατέσσερις (14) ημέρες ήτοι θα διενεργηθεί στις 31.05.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ

Μάι
15
2023

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του  Αποκεντρωμένου Τμήματος Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Τήνου του e-ΕΦΚΑ

Μάι
15
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, όπου την ευθύνη των εγκαταστάσεων αυτών έχει ο e-ΕΦΚΑ, με την αναλογική συμμετοχή στο κόστος των άλλων φορέων που συστεγάζονται, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους (ΦΑΚ 5/2023). Συστ. αρ.ΕΣΗΔΗΣ: 184557

Μάι
12
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις σε πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση του e-ΕΦΚΑ, για την θερινή περίοδο 2023.

Μάι
08
2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 23/23)

Διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, άνω των ορίων, για τη μακροχρόνια μίσθωση (operating leasing) ογδόντα έξη (86) οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πανελλαδικά, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών .

Μάι
03
2023

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλεστών προσφορών για την εκμίσθωση αυτοτελούς ακινήτου επί της οδού Σωκράτους 65-67, Αθήνα